Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Объявления

14.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE LINNAARENGU SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
kelle põhiülesandeks on partnerlussuhete loomine, säilitamine ja arendamine Kohtla-Järve linna sõpruslinnade ja koostööpartneritega.

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Linnaarengu spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Välissuhtlusega seotud suunatud kirjade ja avalduste tähtaegse lahendamise ja vastamise tagamine;
•    rahvusvahelise koostöö arengule kaasa aitamine;
•    välissuhete alase informatsiooni edastamine massiteabevahenditele ja linna veebilehele;
•    Kohtla-Järve linna külastavate ametlike delegatsioonide vastuvõttude ettevalmistamine ja realiseerimine;
•    Kohtla-Järve linna delegatsioonide väliskomandeeringute korraldamine ja ettevalmistamine ning vajadusel osalemine ametlikel kohtumistel delegatsioonide koosseisus;
•    välissuhete alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine ning edastamine volikogule ja linnavalitsusele;
•    välissuhtlemisega seotud   kohtumistel ning vajadusel valitsemisala asutuste komisjonide ja töörühmade töös osalemine;
•    oma pädevuse piires rahvusvaheliste konverentside, seminaride ja muude välissuhtlemise alaste ürituste korraldamine;
•    linnasiseste, regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide koostamise ja elluviimise tagamine Kohtla-Järve linnas ja linna hallatavates asutuses.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus või kõrghariduse omandamine (soovitavalt suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal);
•    välissuhtlemise ja välisteenistuse aluste, rahvusvahelise protokolli ja etiketti tundmine, riigi välispoliitika põhisuundade tundmine;
•    Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja rahvusvaheliste suhete põhitõdede tundmine;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•    eesti, inglise ja vene keele oskus kõrgtasemel ning saksa keele oskus tuleb kasuks.

Linnaarengu spetsialistina töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnaarengu spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 28. augusti 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.