Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Объявления

25.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest
:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 22. septembri 2015.a korraldusega nr 714 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ on kehtestatud Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha.

Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv ala hõlmab Kalevi, Metsapargi tänava ja Tallinn – Narva maantee vahelise roheala. Planeeringualast väljaspool, Metsapargi maaüksusel, paikneb Metsapargi tn 34 elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille ümbruses oleva Metsapargi osa funktsiooni ei muudeta.

Planeeringuga on kavandatud uued jalg- ja jalgrattateed ning terviserajad läbi Metsapargi maaüksuse, lahendatud on parkimiskorraldus, haljastus ja heakorra printsiibid. Samuti on lahendatud keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva planeeringuga kavandatud lahendus muudab Järve linnaosa miljööd elavamaks, parandab linnaelu kvaliteeti. Planeeringus toodud pargielementide võimaliku asukohad on soovituslikud, mis vajavad täpsustamist haljastusprojekti koostamisel.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all. “

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsus annab teada, et Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli.2015.a korraldusega nr 543 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha. detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal alates 17. augustist 2015. a kuni 01. septembrini 2015. a ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a otsusega nr 113 võeti vastu Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14e (katastritunnus 32204:002:0204) ja Sõpruse tn 16d (katastritunnus 32204:002:0018), garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kruntidest lääne poole jäävale reformimata riigimaale kruntide moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni ja ehitusõiguse määramine, kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine aiandusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni ärimaa juhtfunktsioonile, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha lahendamine õppesõiduväljaku ja teenindushoonete ehitamiseks.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – aiandusmaa juhtfunktsiooni muutmist ärimaa juhtfunktsioonile.

Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d kruntidest lääne poole jääval reformimata riigimaal haarates garaažikooperatiivide Mikro-3 ja Sõprus-1 krundid. Planeeritava ala põhja poolt piirinaabriteks on mitmed garaažiühistud ning lõunapoolses küljes piirneb Jõhvi vallas Kosmose (katastritunnus 25201:003:0144) kinnistuga. Planeeringuala pindala on umbes 1,9 ha.

Planeeringuga tehakse ettepanek reformimata riigimaast viie krundi moodustamiseks. Krunt pos 1, pindalaga 9690 m2, kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% ärimaa ning antakse ehitusõigus kahe hoone (põhi- ja abihoone) püstitamiseks ja õppesõiduväljaku rajamiseks. Lisaks hoonetele võib rajada asfaltbetoonkattega õppesõiduväljak suurusega 47x130 meetri ning vajalikud tehnovõrgud.

Krundid pos 2 ja pos 5 on määratud 100% tee- ja tänavamaa juhtfunktsiooniga ning avalikuks kasutamiseks, nendele ei ole antud ehitusõigust.

Krunt pos 3 ja pos 4 moodustatakse 100% garaažimaa juhtfunktsiooniga garaažikooperatiividele MIKRO-3 ja SÕPRUS-1 garaažibokside teenindamiseks.

Planeeringuala naaberkinnistutel juba paiknevad olemasolevad ehitised garaažide kujul ja teed, seega planeeritav tegevus ei halvenda juurdepääsu ning kasutamise osas olemasolevat olukorda ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olemasoleva olukorda halvendavaid mõjusid. Hetkel antud alal on tühermaa.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 01 oktoobrist 2015 kuni 31 oktoobrini 2015. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.“

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.

09.09.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. augusti 2015. a otsusega nr 116 on algatatud Järve linnaosas Järveküla tee 40 (katastritunnus 32213:001:0035) ja Järveküla tee 40c (katastritunnus 32213:001:0036) kinnistute ja ümbritseva maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala maakasutamise ärimaa juhtfunktsiooni muutmine päästeteenistuse ja korrakaitse asutuse maaks, maa-ala kruntideks jagamine ja ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine politsei- ja päästehoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, tehnovõrkude paigutuse, tuleohutuse nõuete ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ja haljastuse kavandamine.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile. Detailplaneeringu ala ümbritseb põhjast Järveküla tee lõik 12 teemaa (katastritunnus 32214:003:0061), lõunast Turu tn 11 (katastritunnus 32213:001:0038) ühiskondlike ehitiste maa krunt. Ida poolt on Järveküla tee 40a (katastritunnus 32213:001:0020) üldkasutatava maa krunt, ning Järveküla tee 42 ja 42a elamumaa kinnistu (katastritunnus 32213:001:0045) ning läänest asuvad Järveküla tee 38a ärimaa kinnistu (katastritunnus 32213:001:0005) ja Turu tn 7 elamumaa (katastritunnus 32213:001:0004) ning Turu tn 3e ja Turu tn 3g krundid, kus asuvad garaažid. Krundil Järveküla tee 40 asub endise ehitustrusti hoone ning krundi juhtfunktsioon on ärimaa.
Planeeritava ala pindala on umbes 2,4 ha..
Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ärimaa juhtfunktsiooni muutmiseks sisekaitse maa juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu koostamises huvitatud isikuks on AS Riigi Kinnisvara.

14.08.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28. juuli.2015.a korraldusega nr 543 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine“ võeti vastu Järve linnaosas Metsapargi maaüksuse (katastritunnus (32211:003:0004) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni määramine, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamine vabaõhu sportimise ala infrastruktuuri ehitamiseks ja väljakujundamiseks. Planeeringu pindala on ca 70 ha.

Põhja mikrorajooni asumist põhjas asuv ala hõlmab Kalevi, Metsapargi tänava ja Tallinn – Narva maantee vahelise roheala. Planeeringuala piirab põhja ja ida poolt Tallinn – Narva maantee, ida ja lõuna poolt Metsapargi tee ja reformimata riigimaa kruntidega, lääne poolt Kalevi tänava lõik 4 (katastritunnus 32211:001:0008), loode poolt piirab maa-ala Kohtla valla haldusterritooriumile jääv Ontika küla Linnaristi maaüksus (katastritunnus 32002:001:0139). Planeeringualast väljaspool, Metsapargi maaüksusel, paikneb Metsapargi tn 34 elamumaa sihtotstarbega maaüksus, mille ümbruses oleva Metsapargi osa funktsiooni ei muudeta.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Järve linnaosa (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruar 2008. a otsusega nr 265 Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“) üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Läbi Metsapargi on planeeritud kergliiklustee suunaga Ontika puhkeala poole ning kergliiklustee ristumisel Tallinn-Narva maanteega on kavandatud mitmetasandiline ristmik.

Maastikuanalüüsi alusel planeeritav ala on jagatud kolmeks eriilmeliseks alaks ning seetõttu on planeeringuga seatud maakasutus- ja ehitustingimused. Planeeringuga on tehtud ettepanek moodustada 5 (viis) krunti, kultuuri- ja puhkerajatise maa juhtfunktsiooniga, parkmetsa- ja puhke- ja spordirajatiste maa juhtfunktsiooniga ning üldmaa juhtfunktsiooniga. Ehitusõigus on lubatud krundil nr 2 pargikeskuse hoonestuse ehitamiseks, krundil nr 3 parki ja spordiväljakuid teenindava hoonestuse ehitamiseks ning krundil nr 4 loodusõppekeskuse rajamiseks. Kavandatava hoonestuse parima võimaliku arhitektuurse lahenduse leidmiseks on määratud arhitektuurikonkursi läbiviimine. Kalevi tänava poolsesse osasse, pargi läänepoolse sissepääsu juurde on planeeritud 120 kohaline parkimisala, millest ainult 40 parkimiskohta kavandatud igapäevaseks kasutamiseks ning ülejäänud ainult suurte vabaõhuürituste toimumise ajal.

Planeeringuga on kavandatud uued jalg- ja jalgrattateed ning terviserajad läbi Metsapargi maaüksuse, lahendatud on parkimiskorraldus, haljastus ja heakorra printsiibid. Samuti on lahendatud keskkonnatingimuste seadmine. Käesoleva planeeringuga kavandatud lahendus muudab Järve linnaosa miljööd elavamaks, parandab linnaelu kvaliteeti. Planeeringus toodud pargielementide võimaliku asukohad on soovituslikud, mis vajavad täpsustamist haljastusprojekti koostamisel.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 17. augustist 2015. a kuni 01. septembrini 2015. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 või 103.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Kohtla-Järve linna kodulehel lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all. “

10.06.2015Teade meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” projektiettepanekute esitamise kohta Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonnas

Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna moodustavad Jõhvi vald, Kohtla vald, Kohtla-Järve linn, Kohtla-Nõmme vald, Toila vald.

Vastavalt siseministri 3.03.2015 määrusele „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng” (siseministri 03.03.2015 määrus nr 7) ja riigihalduse ministri 19.05.2015 käskkirjale nr 1-3/113 „Linnapiirkondade tegevuskava koostamise protseduurid“ kogub Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna projektiettepanekuid Jõhvi Vallavalitsus.

Meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames toetatavate tegevuste eesmärgid on:
1) suurendada säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu;
2) taaselavdada olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades.

Projektiettepaneku esitamisel eeldatakse selle vastavust „Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegiale

Projektiettepanekuid on võimalik esitada lisaks Jõhvi/Kohtla-Järve linnapiirkonna kohalikele omavalitsustele ka sihtasutustel ja mittetulundusühendustel ning ettevõtetel.

Projektiettepanekute alusel koostatakse linnapiirkonna omavalitsuste koostöös „Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava“, millesse lülitatud projektidel tekib edaspidi õigus esitada toetuse taotlus.

Vormikohaste ettepanekute esitamise tähtaeg on hiljemalt 03. juuliks 2015. a kell 16:30 elektrooniliselt e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Projektiettepaneku blankett

Lisainformatsioon:
Rein Luuse
arendusnõunik
Jõhvi Vallavalitsus
rein.luuse[at]johvi.ee
tel. 508 3226, 366 3745

29.05.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse   26. mai 2015. a korraldusega nr 385  on kehtestatud Ahtme linnaosas Ahtme maanteega paralleelselt alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani kavandatav jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.
Planeeritava ala pindala on umbes 9,0 ha.

Planeeritud jalg- ja jalgrattatee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111,  113 , Sõnajala 2.

Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

07.05.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse   28. aprilli 2015. a korraldusega nr 313 on vastu võetud Ahtme linnaosas Ahtme maanteega paralleelselt alates Jõhvi-Tammiku kergliiklusteest kuni Vana Ahtmes Tabori tänavani kavandatav jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringu visioon on leida võimalus igapäevase ohutu liiklemise tagamiseks  Tammiku ja Vana Ahtme vahelisel alal  ühistranspordi kasutamata mööda Ahtme maanteed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.

Anname teada, et planeeritud jalg- ja jalgrattatee lähialal asuvad järgmised krundid: Ahtme mnt 1, Ahtme mnt 4, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72a, 78, 78a, 74a, 74b, 74d, 74, 74f, 74g, 100, 102, 104a, 104b, 106a, 106b, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 111,  113 , Sõnajala 2.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 06 maist 2015 kuni 20 maini 2015. a Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti 08.00 – 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas Estonia pst 38 ruumides.

Planeeringulahenduse ettepanekud, märkused on võimalik esitada Kohtla-Järve linnavalitsusele kirjalikult või e-posti kaudu linnavalitsus@kjlv.ee .
Detailplaneeringute materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine"- "Detailplaneeringud" all.“

13.04.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 3. märtsi 2015. a korraldusega nr 147 on kehtestatud Kanarbiku tn 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks, tehnovõrkude asukoha ja ehitusõiguse määramine 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krundile ühiskondliku hoone ehitamiseks, 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa krundile ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse neli krunti. Kanarbiku tn 3a kinnistu on jagatud kaheks krundiks: pos 1– 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krunt, millele määratud ehitusõigus ühe ühiskondliku hoone ja ühe abihoone ehitamiseks; ning pos 2– 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa juhtfunktsiooniga krunt, kuhu lubatud ehitusõigus ehitada ühiskondliku hoone ja elamu. Pos 3 on avalikuks kasutamiseks juurdepääsutee - transpordimaa krunt. Krunt pos 4 on moodustatud Kanarbiku 3a idapoole jäävast reformimata riigimaa ribast ja on ette nähtud Kanarbiku tn 3a krundiga liitmiseks.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Kohtla-Järve linna kodulehel (www.kohtla-jarve.ee).


19.02.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. jaanuari 2015. a korraldusega nr 11 vastuvõetud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Raudtee tn 43 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 2. veebruarist 2015. a kuni 16. veebruarini 2015. a. ei laekunud detailplaneeringule ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid.

Planeerimisseaduse §21 lõige 3 kohaselt avaliku väljapaneku tulemuste arutelu ei toimu. Detailplaneeringu menetlust jätkatakse vastavalt seadusandlusele.

15.01.2015

Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a otsusega nr 87 on kehtestatud Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks krundiks, krundile maakasutamise juhtfunktsiooni määramine elamu- ja ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks, ühepereelamu ja ärihoone ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas OÜ-le Ahtme Maja kuuluval maaüksusel, haarates osaliselt Kohtla-Järve linna omandis oleva Jaaniku tn 11 kinnistut, mille kaudu toimub juurdepääs Jaaniku tn 9 krundile. Samuti on haaratud planeeringualasse põhja pool asuv Jaaniku tn 9 ja Ahtme mnt 28 kinnistu vaheline reformimata riigimaa riba ning loode pool reformimata riigimaal asuv Jaaniku tänava (nr 3220249) maa-ala. Planeeringuala pindala on umbes 1,5 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut tootmismaa juhtfunktsiooni muutmist elamu- ja ärimaa juhtfunktsiooniks.

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a korraldusega nr 1161 on vastuvõetud Sompa linnaosas Kanarbiku tn 3a krundi ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jagamine kaheks iseseisvaks krundiks, tehnovõrkude asukoha ja ehitusõiguse määramine 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krundile ühiskondliku hoone ehitamiseks, 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa krundile ühiskondliku hoone ja elamu ehitamiseks, liikluse korraldamine ning haljastuse kavandamine. Planeeringulahenduse kohaselt moodustatakse neli krunti. Kanarbiku tn 3a kinnistu on jagatud kaheks krundiks: pos 1– 100% sotsiaalmaa juhtfunktsiooniga krunt, millele määratud ehitusõigus ühe ühiskondliku hoone ja ühe abihoone ehitamiseks; ning pos 2– 70% sotsiaalmaa ja 30% elamumaa juhtfunktsiooniga krunt, kuhu lubatud ehitusõigus ehitada ühiskondliku hoone ja elamu. Pos 3 on avalikuks kasutamiseks juurdepääsutee -  transpordimaa krunt. Krunt pos 4 on moodustatud Kanarbiku 3a idapoole jäävast reformimata riigimaa ribast ja on ette nähtud Kanarbiku tn 3a krundiga liitmiseks. Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 12. jaanuarist 2015. a kuni 26. jaanuarini 2015. a. Planeeringuga saab tutvuda tööpäeviti kuni kella 16:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Keskallee 19, kab 604 .

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 23. detsembri 2014. a korraldusega nr 1160 on vastuvõetud Järve linnaosas kruntidega Järveküla tee 12 (katastritunnus 32216:001:0013) ja Järveküla tee lõik 5 (katastritunnus 32216:001:0018) piirneva vaba maa-ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järveküla tee 12 krundist lääne poole jäävale reformimata riigimaale krundi moodustamine, maakasutamise juhtfunktsiooni, ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha    määramine, haljastuse kavandamine ja liikluse korraldamineuue 6,0 kV jaotusalajaama püstitamiseks ja uute maakaabelliinide rajamiseks. Planeeringu pindala on ca 0,02 ha. Planeeringuga moodustatakse reformimata riigimaast üks 308m² suurune krunt ning on ette nähtud likvideerida olemasoleva alajaama Järveküla tee 12a krunt. Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga. Juurdepääs planeeringualale jääb Järveküla teelt.

Antud detailplaneering on avalikul väljapanekul alates 12. jaanuarist 2015. a kuni 26.

12.01.2015

Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a otsusega nr 86 on algatatud Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 kinnistu detailplaneering ning otsusega nr 89 jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, arvestades et planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine elamumaaks, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude paiknemise lahendamine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoone ehitamiseks. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas OÜ-le Vekoolis kuuluval maaüksusel. Planeeringuala pindala on umbes 0,2 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni muutmist elamuimaa juhtfunktsioonile.