Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Конкурсы


27.06.2016

Ахтмеская Школа Искусств объявляет конкурс на должность учителя сольфеджио

С 1 сентября 2016 года примем на работу учителя сольфеджио на 0,6 ставки.

Требования к кандидату:
1. Высшее, средне-профессиональное или средне-специальное образование, соответствующее специальности;
2. Соответствующее специальности культурологическое или другое высшее, средне-профессиональное или средне-специальное образование и не менее одного года стажа работы по специальности и пройденные 160-часовые педагогические курсы.

Участнику конкурса необходимо предоставить по адресу Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve или на адрес электронной почты jana.unt@ahtmekk.ee следующие документы до 15 августа 2016 года:
Письменное завление; CV или биографию; копии документов, подтверждающих образование.

27.04.2016

SPIN-программа предлагает работу специалисту

SPIN - это спортивно-развивающая программа для 11-13-летних подростков, которая начинает действовать в г.Кохтла-Ярве с сентября 2016 года и ищет в свою команду опорного специалиста/помощника тренера. Умение играть в футбол не является обязательным, но требуется кандидат с педагогическим образованием или образованием психолога, или молодёжного работника с двухлетним стажем работы с молодёжью.

Приветствуется дружелюбное отношение, умение общаться, знание русского языка на высшем уровне и знание эстонского по крайней мере на уровень В2.

Главной задачей опорного специалиста является проведение сессий для развития жизненных навыков на основании предоставленных материалов, а также оказание поддержки на тренировках, наряду с профессиональным тренером по футболу. Дополнительная информация о SPIN программе: www.spinprogramm.ee.

Если не боишься вызовов, хочешь внести свой вклад в общество и поддержать развитие молодёжи, получая при этом конкурентоспособную зарплату, свяжись с нами до 7 мая 2016 года по адресу: keit@heategu.ee.

15.01.2016

Kohtla-Järve Linnavalitsus  

PAKUB TÖÖD  

LINNAKANTSELEI SEKRETÄR-ASJAAJAJALE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)  

kelle põhiülesandeks on linnavalitsuse asjaajamise tagamine, linnapea poolt allkirjastatavate dokumentide korrektsuse tagamine. Tööle on võimalik asuda veebruar 2016. a.

Sekretär-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:
• linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja registreerimine;
• väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;
• telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;
• külaliste vastuvõtt ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;
• teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;
• kuulutuste edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes;
• teenistujate tööaja arvestuse (vabade päevade, puhkuse ja haigestumise pidamine vormikohases tööajatabelis;
• puhkusekalendri haldamine ja linna veebilehel puhkusel viibivate teenistujate avalikustamine;
• linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtidele koolituse ja lähetuse käskkirjade koostamine, nende lisamine dokumendihaldussüsteemi ja nende suunamine lähetusele/koolitusele minevale teenistujale;
• saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine, linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
• kirjadele ja teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamise jälgimine ja tähtaegade meeldetuletamine vastavale teenistujale;
• ehitusalaste taotluste registreerimine (ehitusloa-, kasutusloa-, kirjaliku nõusoleku taotlus);
• arvestuse pidamine lepingute tähtaegade üle;
• kord kuus vastamata ja täitmata dokumentidest nimekirjade koostamine ja teenistuste juhtidele edastamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• arusaamine sekretäritööst ja dokumentide vormistamisest;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus);
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Sekretär-asjaajajana töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus kollektiivis, arengu- ja eneseteostusvõimalusi

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21. jaanuaril 2016. a alljärgnevad dokumendid:
CV märksõnaga „Sekretär-asjaajaja“, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või
e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.