Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски

Конкурсы


14.08.2018

Kohtla-Järve Linnavalitsus
 
PAKUB TÖÖD
 
ARENGUTEENISTUSE LINNAARENGU SPETSIALISTILE (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamine)
 
kelle põhiülesandeks on partnerlussuhete loomine, säilitamine ja arendamine Kohtla-Järve linna sõpruslinnade ja koostööpartneritega.

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Linnaarengu spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
•    Välissuhtlusega seotud suunatud kirjade ja avalduste tähtaegse lahendamise ja vastamise tagamine;
•    rahvusvahelise koostöö arengule kaasa aitamine;
•    välissuhete alase informatsiooni edastamine massiteabevahenditele ja linna veebilehele;
•    Kohtla-Järve linna külastavate ametlike delegatsioonide vastuvõttude ettevalmistamine ja realiseerimine;
•    Kohtla-Järve linna delegatsioonide väliskomandeeringute korraldamine ja ettevalmistamine ning vajadusel osalemine ametlikel kohtumistel delegatsioonide koosseisus;
•    välissuhete alase informatsiooni kogumine, süstematiseerimine ja säilitamine ning edastamine volikogule ja linnavalitsusele;
•    välissuhtlemisega seotud   kohtumistel ning vajadusel valitsemisala asutuste komisjonide ja töörühmade töös osalemine;
•    oma pädevuse piires rahvusvaheliste konverentside, seminaride ja muude välissuhtlemise alaste ürituste korraldamine;
•    linnasiseste, regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide koostamise ja elluviimise tagamine Kohtla-Järve linnas ja linna hallatavates asutuses.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
•    kõrgharidus või kõrghariduse omandamine (soovitavalt suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal);
•    välissuhtlemise ja välisteenistuse aluste, rahvusvahelise protokolli ja etiketti tundmine, riigi välispoliitika põhisuundade tundmine;
•    Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja rahvusvaheliste suhete põhitõdede tundmine;
•    teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
•    eesti, inglise ja vene keele oskus kõrgtasemel ning saksa keele oskus tuleb kasuks.

Linnaarengu spetsialistina töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Linnaarengu spetsialist“, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: niina.prussakova@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 28. augusti 2018. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

10.07.2018

Ахтмеская Школа Искусств примет на работу с 01.09.2018 года
учителя по классу фортепиано (1,0 ставка).

Требования к кандидату:
1) Высшее, средне-профессиональное или средне-специальное образование, соответствующее специальности;
2) Соответствующее специальности культурологическое или другое высшее, средне-профессиональное или средне-специальное образование и не менее одного года стажа работы по специальности и пройденные 160-часовые педагогические курсы;
3) Знание эстонского и русского языка на необходимом для работы уровне.
4) Навыки пользования компьютером на необходимом для работы уровне.

Участнику конкурса необходимо предоставить по адресу Jaaniku 11, 31025 Kohtla-Järve или на адрес электронной почты info@ahtmekk.ee к 20 августа 2018 года следующие документы:
- Письменное завление;
- CV или биографию;
- копии документов, подтверждающих образование и выполнение требований к кандидату.
Teл. 332 3097


02.07.2018

Городское управление Кохтла-Ярве объявляет конкурс на  замещение вакантной должности директора Славянской основной школы Кохтла-Ярве.

Славянская основная школа – школа с русским языком обучения,  которая работает также по программе языкового погружения.  Ждём на работу директора, в обязанности которого входит организация результативной учебно-воспитательной деятельности и обеспечение устойчивого развития школы.
Дата начала трудовых отношений: 24.09.2018
Адрес школы: город Кохтла-Ярве, ул. Пярна  49.

К претенденту предъявляются следующие требования:
•    степень магистра или соответствующая ей квалификация;
•    компетентность в данной области и опыт руководства;
•    знание государственного языка на уровень С1.

Претенденты на должность представляют:
1)    Личное заявление о выдвижении своей кандидатуры на конкурс, с указанием контактных данных;
2)    Биография (CV);
3)    Документы (или их копии), подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;
4)    Мотивационное письмо или своё видение развития школы (на одном листе формата А4);
5)    Документ (или копия документа), подтверждающий владение государственным языком;
6)    Прочие документы, которые кандидат сочтёт уместным предоставить.

Документы с  дигитальной подписью просим присылать по электронному адресу  niina.prussakova@kjlv.ee

Документы, подтверждающие  соответствие языковым и квалификационным требованиям в бумажном виде предоставляются в виде копий, CV и мотивационное письмо/видение развития школы предоставляются на эстонском языке в виде оригинала. Документы в бумажном виде предоставляются в городское управление Кохтла-Ярве в кабинет 103 в закрытом конверте с пометкой «Конкурс» (адрес Кескаллее 19, 30395 Кохтла-Ярве).

Срок предоставления документов: 17 августа 2018.

Дополнительная информация по телефону 3378598, Нина Прусакова (руководитель по персоналу городского управления).