Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXXI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 30 марта 2016 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. juuni 2013. a määruse nr 177 „Määruste kehtetuks tunnistamine“ osaliselt tühistamine.
2. Määruse kehtetuks tunnistamine.
3. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord.
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
6. Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a määruse nr 52 „Hoolekandeasutusse suunamise korraldamise ja teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord“ muutmine.
7. Jõhvi - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu 2015-2020 tegevuskava heakskiitmine.
8. Projektis osalemise otsustamine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 11. detsembri 2013. a otsuse nr 22 „Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni aseesimehe valimine.
11. Vastus arupärimisele.

+ Dokumendid