Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XVI заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 26 ноября 2014 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna põhimäärus. I lugemine.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei 2014. a eelarve muudatuste kinnitamine.
3. OÜ Kukruse Maja osakapitali muutmine ja põhikirja kinnitamine.
4. OÜ SOMPA MAJA osakapitali muutmine ja põhikirja kinnitamine.
5. OÜ ORU KODU osakapitali muutmine ja põhikirja kinnitamine.
6. Määruse kehtetuks tunnistamine.
7. Kohtla-Järve Linnavalitsuse sihtfinantseerimise nõudest loobumine. 
8. Audiitori määramine.
9. Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2014. a otsuse nr 37 „Laenu võtmine“ muutmine.
10. Kohtla-Järve linna kohalike teede nimekiri.
11. Kohtla-Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine.
12. Kohtla-Järve linna koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
13. Kohtla-Järve linna üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

+ Dokumendid