Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XVI заседания XIX созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 28 ноября 2018 года в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstav tasu ja selle maksmise kord“ muutmine.
2.    Kohtla-Järve Linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.
3.    Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
4.    Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.
5.    Auto  kasutusrendilepingu  sõlmimiseks nõusoleku andmine.
6.    Ehitiste aadressil Kuu tn 3  Järve linnaosas peremehetuks tunnistamine.
7.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 6 „Linnavara valitsemise kord” muutmine
8.    Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määruse nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord” muutmine. I lugemine.
9.    Munitsipaalomandis oleva maa koormamine isikliku kasutusõigusega.

+ Dokumendid