Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Городские проекты

Информация на эстонском языке


Projekt EU39334
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi dušši- ja riietusruumide renoveerimineEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas 17.05.2011. a toetada Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi  dušši- ja riietusruumide renoveerimine“ taotlust.
 
Projekti kogumaksumus on 32 480 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on   4 872 eurot. Toetus summas 27 608 eurot eraldatakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest.
 
Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.06.2011 - 30.09.2011.
 
Projekti üldiseks eesmärgiks on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õppikeskkonna parendamine ja sportimisvõimaluste arendamine läbi riietusruumide renoveerimise. Tulemusena saavad Järve Gümnaasiumi õpilased mugavad eraldi poiste ja tüdrukute riietusruumid koos dušši- ja WC-ga, mille kasulik pind on 49,6 m2.
 

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: tatjana.samsonova@kjlv.ee

Projekt EU32608
Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine                  
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 06.05.2010. a rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve Järve tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 38 005 904 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 12 813 873 krooni, projekti eelarvest 33 146 518 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede. Meetme elluviijateks on Siseministeerium ja EAS.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.03.2010 - 31.07.2011.

Projekti üldine eesmärk on muuta piirkond konkurentsivõimelisemaks, kaotades kitsaskohad ettevõtlusele olulise infrastruktuuri parendamise läbi. Tulemusena paraneb ettevõtete ligipääs nende kruntidele, väheneb aja- ja sõidukite remondikulu, suureneb liiklusohutus ning luuakse eeldused uute ettevõtete siirdumiseks piirkonda ja seeläbi majanduselu arendamiseks. Konkreetseks tulemiks tööstusala kahe juurdepääsutee Uus-Tehase tänava ja Järveküla tee osaline laiendamine, katete uuendamine, kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamine kogupikkusega 4,287 km lõigul.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: riina.ivanova@kjlv.ee .
Projekt EU33480
Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine                  
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 30.12.2009. a otsusega nr 1.1-5.1/09/4019 rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt esitatud projekti taotlus, mille kohaselt on projekti läbiviimiseks eraldatud Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava linnaliste piirkondade arendamise meetme kaudu 72 380 409 krooni.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 85 425 822 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering projektis on 12 813 873 krooni.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 07.12.2009 - 30.09.2011.

Projekti eesmärkideks on kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks Järve linnaosa avaliku linnalise ruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamine.

Eesmärkide saavutamiseks rekonstrueeritakse Kohtla-Järve linnakeskus, mis hõlmab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Spordi, Pärna, Torujõe, Keskallee ja Kalevi tänavate vahelist maa-ala. Samuti on rekonstrueeritaval alal Virula väljak, Karl Lutsu tänava haljasala, Lydia Koidula tänav ja Järveküla tee Lydia Koidula ristmikust linna piirini. Projekti raames teostatakse järgnevad tööd:
- kergliiklusteede rajamine;
- teedevõrgu renoveerimine;
- haljastuse uuendamine;
- väljakute katete uuendamine;
- rekreatsioonialade loomine;
- purskkaevude ehitamine;
- vee, kanalisatsiooni ja sademevee kanalisatsiooni süsteemi väljaehitamine;
- elektrisüsteemide ja välisvalgustuse väljaehitamine.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: riina.ivanova@kjlv.ee.
Projekt 2.3.0401.09-0030
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekonstrueerimine
                 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas 29.01.2010. a Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa kaugkütte trasside rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 5 754 425 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 2 877 213 krooni, projekti eelarvest 2 877 212 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav meede „Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“. Meetme elluviijaks on KIK.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 01.12.2009 - 31.12.2010.

Projekti raames rekonstrueeritakse Ahtme linnaosa kaugkütte trasside lõigud kogupikkusega 4020 m (soojustrass Kalda-Kaja-Kastani-Pihla 1718 m; soojustrass Sõpruse-Võidu põik 2303 m).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: viktoria.tsventarnaja@kjlv.ee.
Projekt EU31371
Lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimine                 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 01.12.2009. a rahuldas Kohtla-Järve Linnavalitsuse ja Kohtla valla projekti „Lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimine“ taotluse.

Projekti kogumaksumus on 13 386 094 krooni, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 1 003 957 krooni, Kohtla valla omafinantseering on 1003958 krooni. Projekti eelarvest 11 378 179 krooni katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav kohalike avalike teenuste arendamise meede. Meetme elluviijateks on Siseministeerium ja EAS.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 09.07.2009 - 30.08.2010.

Projekti eesmärgiks on Kohtla-Järve lasteaia Kirju-Mirju rekonstrueerimise kaudu kvaliteetse ja konkurentsivõimelise alushariduse kättesaadavuse tagamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosa ja Kohtla valla lastele.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: viktoria.tsventarnaja@kjlv.ee.
Projekt „Uue dokumendihaldussüsteemi juurutamine“ taotlusvooru „Dokumendihaldussüsteemide kaasajastamine üleminekuks asutuste vahelisele paberivabale asjaajamisele“ raames                  
18.05.2009.a rahuldas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus otsusega nr 1-2/09-046 Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt algatatud projekti „Uue dokumendihaldussüsteemi loomine“. Projekti läbiviimiseks on eraldatud EL struktuuritoetust summas 417 200 krooni. Projekti plussiks on see, et ta ei nõua omafinantseeringut. Projekti tegevuste läbiviimise periood on mai 2009 – november 2009.

Projekti eesmärk on tehnologilise ja organisatsioonilise võimekuse loomine Kohtla-Järve allasutuste ja ametiasutuste paberivabaks asjaajamiseks.

Eesmärkide saavutamiseks on kavas:
1. Asutuse vajaduste ja registrite kaardistamine;
2. Programmi häälestamine vastavalt kaardistatud soovidele;
3. Peakasutajate koolitamine häälestuse käigus, häälestuse lihvimine nendepoolse tagasiside baasil;
4. Väliste liideste(DVK, dokumendiregistri avalik liides) käivitamine koostöös peakasutajate ja IT-ga;
5. Lõppkasutajate koolitamine;
6. Süsteemi kasutamise katseaeg;
7. Vajadusel tagasisidel põhinev dokumendihaldusprogrammi täiendamine;
8. Süsteemi lõplik vastuvõtmine pärast ühe kuu pikkust kasutusperioodi.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: julia.boriskina@kjlv.ee

Projekt nr. 2.5.0101.08-0007
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine
                  
Kohtla-Järve Linnavalitsuse eestvedamisel 2008. aasta kevadel algatatud projekt "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimine" kanti Vabariigi Valitsuse 19. juuni 2008 korraldusega meetme "Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine" investeeringute kavva. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove otsusega 29. detsembril 2008.a rahuldati linnavalitsuse poolt esitatud toetuse lõpptaotlus, mille kohaselt on projekti läbiviimiseks eraldatud EL struktuuritoetust summas 12 763 800 krooni.

Projekti kogumaksumus on 14 182 000 krooni ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolne omafinantseering projektis on 1 418 200 kr. Projekti tegevuste läbiviimise periood jääb ajavahemikku 01.09.2008 – 28.02.2011. Projekti raames rahastatavate ehitus-renoveerimistöödega on plaanis alustada 2009.a keskel, millele eelneb renoveerimise projekt-dokumentatsiooni koostamine.

Projekti eesmärgiks on suurendada Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas pakutava noortele suunatud huvihariduse kättesaadavust ja kvaliteeti läbi Loomemaja hoone tehnilise seisukorra parandamise.

Eesmärkide saavutamiseks on kavas läbi viia Loomemaja hoone renoveerimistööd, mille käigus:

- koostatakse renoveerimistööde projekt-dokumentatsioon;
- uuendatakse hoone tehnosüsteemid;
- paigaldatakse hoone ümber drenaažisüsteem;
- renoveeritakse olemasolevad õppe- ja abiruumid;
- renoveeritakse hoone avariiväljapääsud, trepid ja välisfassaadid;
- kohandatakse Loomemaja territoorium, sissepääsud ja fuajee erivajadustega  inimeste juurdepääsuks;
- renoveeritakse ja võetakse õppe- ja abiruumidena kasutusele seni kasutuseta seisnud avariilised keldriruumid;
- korrastatakse hoone lähiümbrus ning taastatakse territooriumil paiknevad juurdepääsuteed.

Projekti kaasfinantseeriv Euroopa Regionaalarengu Fond (European Regional Development Fund - ERDF) on EL struktuurifond, millest finantseeritakse tegevusi regioonidevaheliste erinevuste vähendamiseks, ettevõtluse toetamiseks, tehnoloogia ja innovatsioonide arendamiseks, infrastruktuuride kaasajastamiseks jmt.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: press@datanet.ee.Projekt 1.0301.08-0291
Kohtla-Järve tööharjutuskeskuse loomine


14. aprillil 2009.a rahuldas Tööturuamet oma otsusega Kohtla-Järve Linnavalitsuse algatatud projekti „Kohtla-Järve tööharjutuskeskuse loomine” sotsiaalministri 16.05.2008.a määruse nr 26 „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastaks 2004-2006” meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa „Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuste alusel.

Projekti kogumaksumus on 3 000 000 krooni. Projekti tegevustega alustati juba käesoleva aasta aprillist ning peavad lõppema 30.06.2009.a.

Projekti eesmärgiks on luua Kohtla-Järvele pikaajaliste töötute töövõimet ja töövalmidust toetav tööharjutuskeskus töötute sotsiaalseks aktiviseerimiseks. Tööharjutuskeskus omalt poolt aga pakub tulemuslikumat ja kvaliteetsemat tööharjutusteenust.

Eesmärkide saavutamiseks on kavandatud kohandada Spordi 2 hoones asuva tööharjutuskeskuse klassi- ja tööruume ning soetada nendesse mööbel, arvutid, töövahendid- ja muud vajalikud seadmed. Antud projekti käigus konkreetseid tegevusi sihtrühmaga ei toimu kuna selleks ei jätku ajalist ressurssi, luuakse vaid eeltingimused ehk materiaalne baas sihtrühmaga tegevuste läbiviimiseks.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: moonika.matti@kjlv.ee