Kohtla-Järve linna ametlik veebileht
Eesti keeles По-русски
Законопроекты XXV заседания XXVIII созыва Городского Собрания г. Кохтла-Ярве

Заседание состоится 30 сентября 2015 г. в 15.00 в зале заседаний городского собрания.

1. Kohtla-Järve linna põhimäärus.
2. Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 kinnitamine.
3. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine. 
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. mai 2015. a määruse nr 69 „Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 2015/2016. õppeaasta koolivaheajad“ muutmine.
5. Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli 2015/2016. õppeaasta koolivaheajad.
6. Nõusoleku andmine kasutusrendilepingu sõlmimiseks Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumile.
7. Riigigümnaasiumi asukoha määramine.
8. Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu Jaaniku tn 39 detailplaneeringu vastuvõtmine.
9. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähialadetailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.
10. Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. novembri 2013. a määruse nr 1 „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri“ muutmine.
11. Määruse kehtetuks tunnistamine.
12. Osaühingu OSK GRUPP põhikirja muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis.

+ Dokumendid