Hanked

Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija” väljale vastava linna asutuse nimetus.


85. Hanketeade 20.12.2013. aRahvusvahelise projekti Medical Waste tehnoloogiaekspert
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida töövõtuleping või käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448 „Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“  tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamiseks.
 
Teostatavate tööde loetelu:
1.  Ida-Virumaa, sh Kohtla-Järve haiglates ja tervishoiuasutustes hetkel kehtiva jäätmekorralduse protsessi kirjeldus – situatsiooni kirjeldus enne projekti realiseerimist;

2. Haiglas ja ümbruskonnas asuvates tervishoiuasutustes tekkivate ohtlike meditsiiniliste jäätmete normatiivse mahu arvutus aastas, jäätmete koostise määramine (vajadusel peab ekspert teostama osa tööst projekti realiseerimise asukohas);

3. Ülevaade ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise tehnoloogiatest ja nende võrdlus (kindlate seadmete kirjeldus kokkuleppel Tellijaga) tehniliste näitajate, maksumuse, kasutajate hinnangu järgi, vajadusel tervishoiuasutuste (seadmete olemasolu) külastus. Soovituste väljatöötamine;

4. Haiglal vajaminevate seadmete, inventari, jäätmete kogumiseks, hoidmiseks ja kõrvaldamiseks vajalike kulumaterjalide arvutus;

5.  Jäätmete kahjutustamise/utiliseerimise seadmete keskkonna- ja majandusefektiivsuse arvutus, haigla kulude võrdlev majanduslik iseloomustus enne ja pärast projekti;

6. Ohtlike meditsiiniliste jäätmete keskkonna- ja epideemiliselt ohutu käitlemise süsteemi rakendamiseks vajalike praktiliste soovituste väljatöötamine ja põhjendus;

7. Abi ja konsultatsioonide osutamine Ida-Viru Keskhaigla töötajatele seadmete hankimisel ja paigaldamisel; abi ja konsultatsioonide osutamine ohtlike meditsiiniliste jäätmete kahjutustamise kekuse personalile; abi osutamine keskuse käivitamisel;

8. Abi ja konsultatsioonide osutamine projekti ekspertideleVenemaalt;

9. Osalemine projekti kohtumistel.


Tehnoloogiaeksperdi tööleasumise aeg: lepingu allkirjastamisest kuni 15. detsember 2014.
Aruandluse aeg ja tasu: Tehnoloogiaeksperdi teenuse osutamine toimub etapiliselt: 

1. Tehnoloogiaekspert peab täitma nimetatud töid punktides 1-6 ja esitama Tellijale teostatud tööde üldkokkuvõte/ aruande kuni 15. märts 2014.  Tasu teostatud tööde eest  toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale aruande esitamist ja Tellija poolt aktsepteerimist.

2. Tehnoloogiaekspert peab täitma töid punktides 7-9 hiljemalt 15. detsember 2014. Lõppmakse toimub 50% ulatuses lepingu kogumaksumusest peale tööde lõpetamist.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.

Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Era- või juriidiline isik.  Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

2. Vähemalt keskeriharidus, kogemus keskkonnaprojektide valdkonnas, parimate võimalike keskkonnategevuste, sh jäätmekäitlusviiside kasutuselevõtt. Kasuks tuleb ohtlike meditsiiniliste jäätmetega seotud  projektide kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

3. Kasuks tuleb rahvusvaheliste projektide kogemus ja teadmised EL programmide nõuetest. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

4. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

5. Pakkujal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 06.01.2014. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 06.01.2014. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 06.01.2014. a  kell 11:00.
 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.
84. Hanketeade 02.12.2013. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamise teostamiseks.

Riigihanke esemeks Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) hoone esimese korruse akende turvaruloode paigaldamine.

Tööde osutamise tähtaeg – 31. jaanuar 2014.a.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hanke eesmärk on tööde teostamine vastavalt järgnevale tehniliste andmetele:
Turvarulood peavad olema läbipaistmatud ja paigaldatavad väljaspool aknaid. Akendele tuleb paigaldada 18 käsiajamiga (väntjuhtimisega ajamid) turvarulood ja 11 elektriajamiga (puldiga) turvarulood.

Käsiajamiga turvaruloo tehnilised andmed:
Laius (mm) – 2200
Kõrgus – 1900
Kasti kõrgus – 165

Elektriajamiga turvaruloo tehnilised andmed:
Laius (mm) – 2200
Kõrgus – 1900
Kasti kõrgus - 180

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.
5. Pakkujal või ühispakkujal peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR). Pakkuja esitab vastava registreeringu koopia. Vajadusel saab Hankija registreeringut ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
- Tiitelleht;
- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 09.12.2013. a kella 11:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 09.12.2013. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 09.12.2013. a kell 11:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

+Lisa 183. Hanketeade 22.11.2013.a

“KOHTLA- JÄRVE LINNA AHTME LINNAOSAS KOOLIBUSSI TEENUSE OSUTAMINE” HANKELEPINGU VÕI HANKE LÜHIKIRJELDUS


1. Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping 2013/2014. õppeaasta II poolaastal (kavandatav alguskuupäev: 06. jaanuar 2014. a - kavandatav lõppkuupäev: 05. juuni 2014.a ) linnasisese koolibussiliikluse korraldamiseks.

2. Hanke eesmärgiks on 2013/2014.õppeaasta II poolaastal linnasisese koolibussiliikluse korraldamine lepingu alusel, lähtudes koostatud sõiduplaanidest, olemasolevast veoteenindusest ning kohalikus eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

Koolibuss on mõeldud Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa alg-, põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste¬le. Õpi¬lastel on õigus kasutada koolibussi Kohtla-Järve linna õppeasutuse väljastatud õpilaspileti ettenäitamisel.

3. HANKELEPINGU VÕI DÜNAAMILISE HANKESÜSTEEMI KESTUS

Kavandatav alguskuupäev: 06.01.2014
Kavandatav lõppkuupäev: 05.06.2014

4. HANKELEPINGU KOGUS VÕI ULATUS

4.1 LIIN VANA AHTME- PURU- IIDLA
Liini pikkus päevas on 8 km. Koosneb hommikusest veost.
Bussi kohtade arv minimaalselt 50;

5. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012.a määruse nr 114 lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankija jätab endale õiguse teha järelpärimisi pakkumuses esitatud andmete ja asjaolude väljaselgitamiseks ning kontrollimiseks.
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

6. Pakkumuse vormistamine ja esitamine:

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui need ületavad hankija eeldatavat maksumust. Pakkuja peab kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

7. Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:

• Tiitelleht;
Sisukord;
• Pakkuja hankemenetlusel osalemise avaldus ja kinnitus pakkumuses kõigi hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimuste ülevõtmise kohta (Vorm 1);
• Pakkumuse maksumus etteantud vormil (Lisa 1);
• Hanketeates loetletud Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist kinnitavad dokumendid ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja dokumendid
• Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta;
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras;

NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkuja, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.

8. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid

Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded:
8.1 Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
8.2 Pakkuja peab omama kehtivat ühistranspordiluba (ühistranspordiseaduse § 31). Pakkuja esitab loa koopia.
8.3 Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
8.3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
8.3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
8.3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
8.3.4 Punktides 8.3.1.-8.3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
8.4 Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
8.5. Pakkuja tehniline ja kutsealane pädevus peab vastama alljärgnevatele nõuetele:
Pakkuja peab antud riigihanke objektiks oleva reisijateveo teenuse teostamisel kaasama reisijateveo eest vastutava isiku, kes vastab ühistranspordiseaduse §-des 37 ja 38 sätestatud nõuetele. Pakkuja esitab reisijateveo eest vastutava isiku kohta koopia koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.

9. Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta.
Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse. Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 02.12.2013. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 02.12.2013. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuste avamine toimub 02.12.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

+Lisa 1 , Lisa 282. Hanketeade 06.11.2013.a


Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve testruumi osaline remont peale uuringuid

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve testruumi osalise remondi peale uuringuid teostamiseks projekti “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments“ raames. Projekti rahastatakse Läänemere piirkonna programmi poolt.

Hankelepingu esemeks on Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve testruumi osaline remont peale uuringuid.

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: ehitustööd.

Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Teenuse osutamise tähtaeg – 05. detsember 2013.a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ehituse valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht. Pakkuja peab olema tööd objektidel teostanud korrektselt, sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 14.11.2013. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 14.11.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; E-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

 
+Lisa 181. Hanketeade 06.11.2013.a


Energiasäästliku valgustuse paigaldamine endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve spordisaali


 Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Energiasäästliku valgustuse paigaldamine Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve spordisaali projekti “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments“ raames. Projekti rahastatakse Läänemere piirkonna programmi poolt.
 
Hankelepingu esemeks on „Energiasäästliku valgustuse paigaldamine endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve spordisaali“.

 Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

 
Hankelepingu sõlmimise kriteerium:  madalaim hind.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: ehitustööd.

Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

 
Teenuse osutamise tähtaeg – 05. detsember 2013.a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3.Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut elektritööde tegevusalal tööstuse valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.

4. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht. Pakkuja peab olema tööd objektidel teostanud korrektselt, sõlmitud lepingu ja hea tava kohaselt.

5. Valgustite põhjalik kirjeldus/sertifikaat.
 
Tehniline kirjeldus
 

Elektripaigaldiste projekti koostamisel, elektritööde täitmisel ja täitedokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmistest standarditest:

 
EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;
 
EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised;

EVS-HD 60364-5-54:2011   Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid;

EVS-HD 60364-5-559:2013   Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised;

EVS-HD 60364-6:2007 Madalpingelised elektripaigaldised.Osa 6: Kontrollitoimingud;

EVS-EN 12464-1:2011   Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1:

Sisetöökohad.
EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid.
           

Teostada tehtud tööde kontrollmõõtmised, tehnilised joonised ja tehniline kontroll, koos aktiga esitada Elektripaigaldise kasutuselevõtu kontrolli tunnistus vastavalt Elektriohutusseaduse §11.

Projekti koosseisus peab olema CD-disk ja kõik joonised peavad olema digitaalses failiformaadis: *.pdf ja *.dwg

 
Pakkumuse vormistamine, esitamine ja muutmine
 

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht

- Sisukord

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 14.11.2013. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 14.11.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
 
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; E-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.


+Lisa 180. Hanketeade 28.10.2013.a

Kohtla-Järve Linnavalitsus, edaspidi hankija registrikood 75001017, soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine (edaspidi lihtteenuse hange). Hanke nimetus - „Töökeskkonnavolinikele ja Töökeskkonnanõukogu liikmetele väljaõppe läbiviimine“

Eduka pakkumuse valimise kriteerium – Madalaim hind. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Lihtteenuse hanke lühiiseloomustus – riigihanke esemeks on Töökeskkonnavolinike ja Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppe läbiviimine Kohtla-Järve ametiasutuste ja hallatavate asutuste töötajatele. Koolituse pikkus on 24 akadeemilist tundi (3 päeva). Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõpet ning töökeskkonnaalast täiendõpet võivad läbi viia ainult Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused.

Koolituse toimumise aeg - novembri lõpp - detsembri algus

Tuleb eeldatavalt 2 rühma, 1 venekeelne ja 1 eestikeelne.

Väljaõpe peab sisaldama koolituse materjale. Ilma lõunata ja ilma kohvipausita. Asutus korraldab ise. Osalejate arv on umbes 25 inimest.

Sotsiaalministri 14. detsembri
2000. a määruse nr 80
«Töötervishoiu- ja tööohutusalase
väljaõppe ja täiendõppe kord»
lisa 1

TÖÖKESKKONNAVOLINIKE JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU LIIKMETE VÄLJAÕPPEKURSUSE 24-TUNNINE ÕPPEKAVA

1. teema: ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
Kursuse omandamise kontroll

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris või erialases registris. Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija avaliku äriregistri andmebaasist.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Sisukord;
• Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 04.11.2013. a kella 10:30.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 04.11.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

+ Lisa 1

79. Hanketeade 13.09.2013.a 

Keskallee 19 hoone peasissepääsu välistrepi piirde konstruktsioonide viimistlus

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Keskallee 19 hoone peasissepääsu välistrepi piirde konstruktsioonide viimistluse  teostamiseks.

Riigihanke esemeks Kohtla-Järve Linnavalitsuse Keskallee 19 hoone peasissepääsu välistrepi piirde konstruktsioonide viimistlus vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja Lisale 1.

Tööde periood –  2 kuud  lepingu sõlmimisest.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 

Teostatud tööde tasumine toimub 2014 aastal.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 23.09.2013. a kella 10:30.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 23.09.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.+ Lisad


78. Hanketeade 13.09.2013.aEndise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve, spordisaali akende restaureerimise omanikujärelevalve teenus

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve, spordisaali akende restaureerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments“ raames. Projekti rahastatakse Läänemere piirkonna programmi poolt.

Hankelepingu esemeks on Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve, spordisaali akende restaureerimise omanikujärelevalve osutamise teenus.

 Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium:  madalaim hind.

Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: teenused.

Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

 
Hanke lühikirjeldus:

Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Endise koolihoone aadressil Spordi 2, Kohtla-Järve, spordisaali akende restaureerimine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.01.2011.a määruses nr 7 „Omanikujärelevalve tegemise kord” sätestatule.

Ehituse periood 30.08.13-31.10.13.a
Lepingu täitmise tähtaeg 15. november 2013.a.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

 

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal  peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

 

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht

- Sisukord

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 23.09.2013. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 23.09.2013. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 23.09.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; E-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

+ Lisa 1 , + Lisa 277. Hanketeade 04.09.2013.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Sompa katlamaja ja pumbajaama territooriumi videovalve paigaldamiseks.  Riigihanke esemeks on Sompa katlamaja ja pumbajaama territooriumi videovalve paigaldamine vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

 

Tehniline kirjeldus vt lisas 2 :

Teenuse osutamise tähtaeg – 12.oktoober 2013.a.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste teenuste osutamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul osutatud sarnaste teenuste nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui need ületavad hankija eeldatavat maksumust. Pakkuja peab kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

 Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 Kirjalikud pakkumused palume saata posti teel kinnises pakendis Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve või tuua käsipostiga samal aadressil (kabinet 103) hiljemalt 12.09.2013. a kella 08.30-ks. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress   soovi korral ka sidevahendite andmed, “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 12.09.2013.a kella 09:00 ”Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 12.09.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


+ Lisa 1 , + Lisa 276. Hanketeade 22.08.2013.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping kahe katelde  soetamiseks ja paigaldamiseks  Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi.

Riigihanke esemeks on kahe katelde  soetamine ja paigaldamine Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi söökla, aadressil Katse 2, Kohtla-Järve.

Katelde tehnilised omadused  (Siin ja edaspidi tehnilises kirjelduses kasutatavates viidetes ja loeteludes “või sellega samaväärne”).

 • Katlad peavad olema valmistatud täielikult roostevabast terasest.
 • Aurusärgi sisepool on AISI 316 hapet kestvast roostevabast terasest, floorhappega käsitletud.
 • Katlad  peavad olema elektriliselt kallutav.
 • Katelde mahutavus peab olema vähemalt 100 liitrit (netto), elekter 400/50/3
 • Katelde siseseinal peavad olema mahunäidud.
 • Nupuga reguleeritav temperatuur ning nupule vajutusega toimiv elektriline kallutus.
 • Katelde aurusärgi täitmine veega peab toimuma automaatselt.
 • Katlad  peavad olema varustatud plastkaanega, mis on kerge ning ei põleta.

Teenuse osutamise periood – üks kuu lepingu sõlmimisest.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste teenuste osutamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul osutatud sarnaste teenuste nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui need ületavad hankija eeldatavat maksumust. Pakkuja peab kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

 Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 Kirjalikud pakkumused palume saata posti teel kinnises pakendis Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve või tuua käsipostiga samal aadressil (kabinet 103) hiljemalt 29.08.2013. a kella 08.30-ks. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress   soovi korral ka sidevahendite andmed, “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 29.08.2013.a kella 09:00”Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 29.08.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Maksmine teenuse eest toimub 2013.a detsembris.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
75. Hanketeade 14.08.2013.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping tulekahjusignalisatsiooni hoolduseks ja teenindamiseks Kohtla-Järve linna saunades.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna saunades: Ahtme saun - Jaaniku 18a,   Kohtla-Järve (Ahtme linnaosa), Vana Ahtme saun - Ritsika 13, (Ahtme linnaosa), Sompa saun - Kannikese 12, (Sompa linnaosa), Oru saun - Vikerkaare 6, (Oru linnaosa) tulekahjusignalisatsiooni hooldus ja teenindamine vastavalt siseministri 21.01.2013.a määruse „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusessepeatükis 6 esitatud nõudmistele.

Saunade joonised vt http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/projektid/Saunad.zip

Teenuse osutamise periood – üks aasta lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) tulekahjusignalisatsiooni süsteemi hooldamiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi, kui need ületavad hankija eeldatavat maksumust. Pakkuja peab kandma kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 Kirjalikud pakkumused palume saata posti teel kinnises pakendis Kohtla-Järve Linnavalitsusele, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve või tuua käsipostiga samal aadressil (kabinet 103) hiljemalt 22.08.2013. a kella 08.30-ks. Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress   soovi korral ka sidevahendite andmed, “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 22.08.2013.a kella 09:00”Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.08.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


+ Lisa 174. Hanketeade 14.08.2013.a 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) katuse osaline remont 

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) katuse osaline remondi teostamiseks.

Riigihanke esemeks Kohtla-Järve Linnavalitsuse (Keskallee 19) katuse osaline remont vastavalt Lisale 1.

Teenuse osutamise periood –  üks kuu lepingu sõlmimisest.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) Lisa 1;

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 22.08.2013. a kella 08:30.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.08.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


+ Lisa 1


73. Hanketeade 12.07.2013.a

Ahtme Spordihalli tartaankattega jooksuraja remont          

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Spordihalli tartaankattega jooksuraja remondi teostamiseks.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Ahtme Spordihallis tartaankattega jooksuraja remont. Jooksurada koosneb kolmest rajast, ühe raja pikkus on 150 m.


Ahtme Spordihalli kontaktisik: Andres Käen, tel +372 53 42 58 25

 

Süsteemsed tunnused sportpindadele:

Vee läbilaskvus          EN 12616 või samaväärne standart

Libisemise takistus [EN13036-4], kuivade tingimuste korral

Libisemise takistus [EN13036-4], niiskete tingimuste korral

vastupanu liikuva ringi koormusele    EN 1569:1999 või samaväärne standart

Tulepüsivus                EN-ISO 11925:2002 & 9239-1:2002 või samaväärne standart

Naelkindlus     EN 14810 või samaväärne standart

Kulumiskindlus           EN-ISO 5470-1 või samaväärne standart

 
                                                                                          

Teenuse osutamise periood – üks kuu lepingu sõlmimisest.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema kogemus sarnaste tööde teostamisel vähemalt 3 aastat. Pakkuja esitab kolme aasta jooksul teostatud sarnaste tööde nimekiri, milles kajastub olulisemate tööde maksumus, tegemise aeg ja koht

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 22.07.2013. a kella 10:30.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.07.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.72. Hanketeade 11.07.2013.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping tulekahjusignalisatsiooni hoolduseks ja teenindamiseks Kohtla-Järve linna saunades.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna saunades: Ahtme saun - Jaaniku 18a,   Kohtla-Järve (Ahtme linnaosa), Vana Ahtme saun - Ritsika 13, (Ahtme linnaosa), Sompa saun - Kannikese 12, (Sompa linnaosa), Oru saun - Vikerkaare 6, (Oru linnaosa) tulekahjusignalisatsiooni hooldus ja teenindamine vastavalt siseministri 21.01.2013.a määruse „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusessepeatükis 6 esitatud nõudmistele.

Saunade joonised vt http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/projektid/Saunad.zip

Teenuse osutamise periood – üks aasta lepingu sõlmimisest.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) tulekahjusignalisatsiooni süsteemi hooldamiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

- Tiitelleht;

- Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

- Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 29.07.2013. a kella 10:30.

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 29.07.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


+ Lisa 1

71. Hanketeade 10.07.2013.a

 

Rahvusvahelise projekti Medical Waste meediaekspert

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida töövõtuleping või käsundusleping (edaspidi leping) rahvusvahelise projekti ELRII-448
„Eco-friendly disposal of hazardous medical waste in the cross border region/Medical Waste“  meediaeksperdi teenuse osutamiseks.

Meediaeksperdi peamised ülesanded on projekti tegevuste avalikkusele tutvustamine, sh:

detailse kommunikatsiooni plaani koostamine; pressiteadete ja muu projektiga seotud informatsiooni ettevalmistamine; brošüüri ja 3 infolehe koostamine ning kujundamine (üks brošüür ja 3 infolehte kogu projekti vältel, brošüüri ja infolehtede trükkimise hind ei ole selle riigihanke piires); kutsete saatmine projekti üritustel osalemiseks massiteabevahendite esindajatele; õppeseminaride  ja konverentsi korraldamisel osalemine;  projekti töörühma ning projektipartnerite koosolekutel ja läbirääkimistel vajadusel osalemine; informatsiooni, artiklite ja intervjuude edastamine massiteabevahenditesse (ajalehed, ajakirjad, TV uudised, raadiouudised) ja projektipartnerite veebilehekülgedele; tänukirjade koostamine; aruandluse koostamine; projektiga seotud asjaajamise korraldamine.

Meediaeksperdi tööleasumise aeg: 6. august 2013 – 15. detsember 2014

Aruandluse aeg ja tasu: Aruandlus ja tasu teostatakse iga kuue kuu tagant.

Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.

Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

 1. Pakkujal peab olema meediaga suhtlemise kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 2. Pakkujal peab olema rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 3. Pakkuja peab edastama informatsiooni massiteabevahenditesse eesti ja vene keeles, vajadusel inglise keeles. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 4. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus, mis on vajalik brošüüride ja infolehtede väljatöötamiseks ja kujundamiseks. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 5. Pakkuja peab olema tutvunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi tingimuste ja nõuetega (www.estlatrus.eu). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 25.07.2013. a kella 09:00”.

Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu perioodi jooksul kogumaksumusena, arvestades käibemaksu, või käsunduslepingu puhul tuleb arvestada kõiki makse (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks).

Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 25.07.2013. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 25.07.2013. a  kell 09:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.


70. Hanketeade 27.06.2013.a (kvalifitseerimise tingimused OLULISELT MUUDETUD JA TÄIENDATUD)

Kiigekonstruktsiooni ja rippkiikede soetamine ja paigaldamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping kiigekonstruktsiooni ja rippkiikede soetamiseks ja paigaldamiseks.

Riigihanke esemeks on kiigekonstruktsiooni ja rippkiikude soetamine ja paigaldamine Kohtla-Järve linnas.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
 
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 04.07.2013. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 04.07.2013. a kell 09:00.

 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ehituse valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel;
5. Kõik paigaldavad tooted peavad vastama EVS-EN 1176:2008 või samaväärsele standardile. Pakkuja esitab vastavad sertifikaadid;
6. Sertifikaat, mis tõendab, et mänguvahend on valmistatud ranges vastavuses Euroopa Liidus kehtiva avalike mänguväljakute ohutusstandardiga EN117 või samaväärse standardiga.

 
Lisainformatsioon
 

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

 

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 04.07.2013. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

 

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 04.07.2013. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 04.07.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

 

Tehnilised tingimused kiigekonstruktsioonile ja rippkiikedele.

 

1. Kiigekonstruktsioon, mis võimaldab sellele paigaldada kõrvuti 2 beebi- või tavarippkiike. Kiikesid kandev metalltoru peab olema pulbervärvitud terasest ning see peab olema kinnitatud postide külge värviliste plaatide abil.

 

Kiigekonstruktsiooni kõrgus mitte alla 2,5 m ja laius mitte vähem kui 2,5 m.

 

Kokku 1 konstruktsioon + paigaldamine.

 
 

2. Rippkiige komplekt peab koosnema turvalisest TÜV sertifitseeritud sisemise alumiiniumtugevdusega istmest, selle külge kinnitatud tugevatest ilmastikukindlatest ja värvilise plastikuga kaetud tsingitud kettidest ning roostevabast metallist laagerkinnitustest, mis kinnitatakse kiigekonstruktsiooni külge.

 

Istmealuste pikkus mitte vähem kui 0,4 m ja laius mitte alla 0,15 m.

 

Kokku 2 rippkiige komplekti + paigaldamine.

 

69. Hanketeade 26.06.2013.aJuhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes „Trükitoodete valmistamise teenuse sisseost“vastavalt kehtivale seadusandlusele ja lähteülesandele.

Riigihanke esemeks on „Trükitoodete valmistamise teenuse sisseost”.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel.

Kavandatav tööde teostamise tähtaeg: alates töövõtulepingu sõlmimisest kuni 15. november 2013.


     1.  Nõuded pakkujale

·         Pakkujaks on juriidiline isik;

·         Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;

·         Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;

·         Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

 

2.      Pakkujaga sõlmitava Lepingu tingimused

·         Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele;

·         Teenuse finantseerimist tagab Hankija läbi “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” projekti eelarve;

·         Töövõtja töö tasumine toimub tema poolt esitatud arvete alusel ja Tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde vastuvõtuakti alusel.

 

3.      Pakkumuse esitamine

·         Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud;

·         Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• Pakkumuse maksumus;
• Kirjalik kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
• Väljavõte/tõend vastaval tegevusalal äri- või erialases registries registreerimise kohta;

·         Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

·          Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 11.07.2013.a kell 10.30;

·         Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Hanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 11.07.2013.a kella 11.00”;

·         Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles;

·         Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates;

·         Pakkumuste avamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses, aadressil Keskallee 19, ruumis 102, 11.07.2013.a kell 11.00.

·         Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

4.Pakkumuste hindamine

·         Pakkumus aktsepteeritakse, kui see vastab kõigile hankedokumentidele ja käesoleva LÜ tingimustele;

·         Hankijal on õigus küsida pakkujalt selgitusi esitatud pakkumuse kohta, kui selles esineb ebatäpsusi ja mittetäielikku mõistetavust;

·         Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumus.

  + Lisa 1
68. Hanketeade 25.06.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Sotsioloogiline uuring Kohtla-Järve linnas“ vastavalt kehtivatele seadustele.

Riigihanke esemeks on sotsioloogilise uuringu läbiviimine Kohtla-Järve linnas, 
kaasa arvates:
1. Uurimise hüpoteesi välja töötamine.
2. Küsitluslehte koostamine.
3. Küsitluse läbiviimine (anketeeritakse kokku 200 inimest Järve ja Ahtme linnaosades).
4. Tulemuste analüüs ja selle vormistamine aruandena.

 
Uuringu meetod:
 

Tänava küstlus ankeetide täitmisega (küsitlus telefoni või interneti kaudu ei kasutata). Valik formeeritakse sihipärase väljavalimise meetodil (täisealised Kohtla-Järve linna elanikud), juhusliku valiku põhimõttel, kohaldades filtermeetodit vastavalt elanikkonna esindatusele.

 

Uuringud viiakse läbi järgmiste näitajate järgi:
Linnaelanike arvamused linna probleemide
kohta.

Elanike ettekujutus linnas toimuvatest positiivsetest muutustest.

Linnaelanike poliitilise aktiivsuse ja poliitiliste eelistuste selgitamine.

 

Aruanne esitatakse analüütilise kirjutisena (.pdf) uuringute juurde. Lisaks sellele esitatakse tellijale täidetud ankeedid ja esialgne arvutianalüüs saadud andmete töötlemisest.

 

Pakkumuste hindamise kriteeriumid:

Madalaim hind.
 

Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

 

Kavandatav tööde teostamise tähtaeg:

1 kuu lepingu sõlmimise päevast.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• pakkumuse maksumus;
• kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• kinnitus maksude tasumise kohta;

• Pakkujal peab olema kogemus sotsioloogiliste uuringute läbiviimisel vähemalt kaks aastat. Pakkuja esitab sarnaste teenuste nimekiri koos lepingute kuupäevaga ja lepingu poolte andmetega.Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.07.2013 a kella 11.00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 01.07.2013 a kell 10.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.07.2013 a kell 11.00  aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

 67. Hanketeade 25.06.2013.a

Kohtla-Järve Järve linnaosas soojustrasside survekatsetused


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg.kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping survekatsetuste läbiviimiseks soojustrassides Järve linnaosas. 

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5000 eurot.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud.
Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. 
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse. 
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend maksude tasumise kohta ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). 

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 04.07.2013 a kella 09.00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 04.07.2013 a kell 08.30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 04.07.2013 a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.

 
 66. Hanketeade 06.06.2013.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna Sõpruse ja Ilmajaama tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Sõpruse ja Ilmajaama tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööd“  (viitenumber 142780)  objekti üle omanikujärelevalve teenuse osutamine perioodil  01.07.2013 kuni 30.09.2013.a.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 13.06.2013. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 13.06.2013. a kell 09:00.

 Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:

·                                  Tiitelleht;

·                         Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);

·                         Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

 

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 13.06.2013. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 13.06.2013. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 13.06.2013.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

 

Lisa 1: Riigihanke ”Kohtla-Järve linna Sõpruse ja Ilmajaama tänavate asfalteerimise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve“ tehniline kirjeldus.

65. Hanketeade 10.04.2013.a
Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osalise renoveerimise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osalise renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti EU43928 "Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine“ raames. Projekt kaasfinantseeritakse Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi kaudu. Rohkem informatsiooni projekti kohta saab siit: http://www.kohtla-jarve.ee/index.php?area=1&p=static&page=projektid.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osalise renoveerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 „Riigihangete korraldamise kord“ lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve lasteaia Punamütsike osaline renoveerimine“ Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määruses nr 30 „Ehituse omanikujärelevalve kord” sätestatule.

Kavandatav alguskuupäev: 01.06.2013
Kavandatav lõppkuupäev: 30.08.2013

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.
2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal peab olema registreering majandustegevuse registri (MTR) registreering omanikujärelevalve tegemiseks. Pakkuja võib esitada MTR-i väljatrüki, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.


Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 22.04.2013. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse Eesti kroonides. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 22.04.2013. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.04.2013.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; E-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
64. Hanketeade 25.03.2013.aJuhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Projekteerija leidmine endise koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks aadressil Spordi 2“ vastavalt kehtivatele seadustele ja tehnilisele ülesandele.

Riigihanke esemeks on Projekteerija leidmine endise koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks aadressil Spordi 2, 30328 Kohtla-Järve.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Kavandatav tööde teostamise tähtaeg: alates töövõtulepingu sõlmimisest kuni 31.mai 2013.a.

1. Nõuded pakkujale
• Pakkujaks on juriidiline isik;
• Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
• Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;
• Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

2. Pakkujaga sõlmitava Lepingu tingimused
• Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele;
• Teenuse finantseerimist tagab Hankija läbi “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” projekti eelarve;
• Töövõtja töö tasumine toimub tema poolt esitatud arvete alusel ja Tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde vastuvõtuakti alusel.

3. Pakkumuse esitamine
• Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud;
• Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• Pakkumuse maksumus;
• Kirjalik kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
• Väljavõte/tõend vastaval tegevusalal äri- või erialases registris registreerimise kohta;
• Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.04.2013.a kell 10.30;
• Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Hanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.04.2013.a kella 11.00”;
• Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles;
• Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates;
• Pakkumuste avamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses, aadressil Keskallee 19, ruumis 102, 01.04.2013.a kell 11.00.
• Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

4. Pakkumuste hindamine
• Pakkumus aktsepteeritakse, kui see vastab kõigile hankedokumentidele ja käesoleva TÜ tingimustele;
• Hankijal on õigus küsida pakkujalt selgitusi esitatud pakkumuse kohta, kui selles esineb ebatäpsusi ja mittetäielikku mõistetavust;
• Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumus.


+ Tehniline ülesanne, Korraldus nr 179, Lisa 1
63. Hanketeade 19.03.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Sompa klubi, Humala 1 automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine“ vastavalt kehtivatele seadustele.

Hankija nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus, registrikood 75001017
Hankija aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
Hankemenetlus: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala 1, Sompa klubi.

Hankelepingu esemeks on Sompa klubi, Humala 1 automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile www.kohtla-jarve.ee/uploads/Sompa_Klubi_ATS.zip
Lepingu täitmise kuupäev - 31 august 2013a.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

Elektrooniline pakkumus palume saata e-posti teel Kohtla-Järve Linnavalitsuse elektroonilisele aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 28.märtsiks 2013. a hiljemalt kella 08.40-ks. Pakkumuste avamine toimub 28.03.2013.a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, kab 102, Kohtla-Järve linn.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
62. Hanketeade 11.03.2013.aJuhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Projekteerija leidmine endise koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks aadressil Spordi 2“ vastavalt kehtivatele seadustele ja tehnilisele ülesandele.

Riigihanke esemeks on Projekteerija leidmine endise koolihoone spordisaali rekonstrueerimiseks aadressil Spordi 2, 30328 Kohtla-Järve.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Kavandatav tööde teostamise tähtaeg: alates töövõtulepingu sõlmimisest kuni 31.mai 2013.a.

1. Nõuded pakkujale

• Pakkujaks on juriidiline isik;
• Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida;
• Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse;
• Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

2. Pakkujaga sõlmitava Lepingu tingimused

• Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele;
• Teenuse finantseerimist tagab Hankija läbi “CO2OL Bricks - Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient Monuments” projekti eelarve;
• Töövõtja töö tasumine toimub tema poolt esitatud arvete alusel ja Tellija poolt allkirjastatud teostatud tööde vastuvõtuakti alusel.

3. Pakkumuse esitamine

• Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema kinnitatud Pakkuja esindaja allkirjaga. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud;
• Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• Pakkumuse maksumus;
• Kirjalik kinnitus riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta;
• Väljavõte/tõend vastaval tegevusalal äri- või erialases registris registreerimise kohta;
• Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 18.03.2013.a kell 10.30;
• Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Hanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 18.03.2013.a kella 11.00”;
• Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles;
• Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates;
• Pakkumuste avamine toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuses, aadressil Keskallee 19, ruumis 102, 18.03.2013.a kell 11.00.
• Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

4. Pakkumuste hindamine

• Pakkumus aktsepteeritakse, kui see vastab kõigile hankedokumentidele ja käesoleva TÜ tingimustele;
• Hankijal on õigus küsida pakkujalt selgitusi esitatud pakkumuse kohta, kui selles esineb ebatäpsusi ja mittetäielikku mõistetavust;
• Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumus.

+ Tehniline ülesanne, Korraldus nr 179, Lisa 1
61. Hanketeade 20.02.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Kukruse linnaosas puude mahavõtmine“ vastavalt kehtivatele seadustele.

Hankija nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus, registrikood 75001017
Hankija aadress: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve
Hankemenetlus: allapoole lihthanke piirmäära jääv hange.

Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn, Kukruse linnaosa

Hankelepingu esemeks on Mäe, Lehe ja Õnne tänavatel puude (15 tk) mahavõtmine ja utiliseerimine.
Lepingu periood - märts 2013a.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele.

Elektrooniline pakkumus palume saata e-posti teel Kohtla-Järve Linnavalitsuse elektroonilisele aadressile linnavalitsus@kjlv.ee hiljemalt 28.veebruariks 2013. a hiljemalt kella 08.40-ks. Pakkumuste avamine toimub 28.02.2013.a kell 09.00 aadressil Keskallee 19, kab 102, Kohtla-Järve linn.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse

Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda: Kohtla-Järve Linnavalitsus, e-post: linnavalitsus@kjlv.ee või tel 337 8500, 337 8542

+ Lisa 1
60. Hanketeade 07.02.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Sotsioloogilised uuringud Kohtla-Järve linnas“ vastavalt kehtivatele seadustele.

Riigihanke esemeks on:
1. Uurimise hüpoteesi välja töötamine
2. Küsitluslehte koostamine
3. Küsitluse läbiviimine (anketeeritakse 200 inimest)
4. Tulemuste analüüs ja selle vormistamine aruandena.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise tähtaeg: 2013.a. jooksul

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• pakkumuse maksumus;
• kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• kinnitus maksude tasumise kohta.

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 14.02. 2013. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 14.02.2013 a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 14.02.2013.a kell 09:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.59. Hanketeade 18.01.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping riigihankes “Tulekahju- ja hädavalgustussignalisatsiooni paigaldamine Kohtla-Järve linna saunades vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevas hanketeates sisalduvale tehnilisele dokumentatsioonile http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/projektid/Saunad.zip

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna saunades
1. Ahtme saun - Jaaniku 18a, Kohtla-Järve (Ahtme linnaosa)
2. Vana Ahtme saun - Ritsika 13, Kohtla-Järve (Ahtme linnaosa)
3. Sompa saun - Kannikese 12, Kohtla-Järve (Sompa linnaosa)
4. Oru saun - Vikerkaare 6, Kohtla-Järve (Oru linnaosa)
teostavad järgmised elektrivarustuse tööd

1. Tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine.
2. Hädavalgustuse elektrivarustuse paigaldamine.

Elektritööde täitmisel ja täitedokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmistest standarditest:
EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.
EVS-HD 60364-5-51:2009 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised.
EVS-HD 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid.
EVS-HD 60364-5-559:2006/AC:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jagu 559: Valgustid ja valgustuspaigaldised.
EVS-HD 60364-6:2007 Madalpingelised elektripaigaldised.Osa 6: Kontrollitoimingud.
EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad.
EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid.

Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind. Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise tähtaeg: 01.juuli 2013.a.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht
• Sisukord
• pakkumuse maksumus lisatud vormide järgi;
• kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• kinnitus maksude tasumise kohta.

Lisainformatsioon.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 31.01. 2013. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, ruum 102, hiljemalt 31.01.2013 a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 31.01.2013.a kell 09:00 aadressil Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
58. Hanketeade 18.01.2013.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna territooriumil matmise teenuse osutamiseks. Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil leitud tuvastamata surnute või surnute, kellel puuduvad sugulased, kuid, kes olid elanikeregistris registreeritud Kohtla-Järve linna elanikeks, toimetamine surnukuuri või kohtumeditsiinilisse asutusse, surnukuuris säilitamine ja matmisteenuse osutamine. Orienteeruv töömaht aastas: 30 surnu matmine aastas. Ülalnimetatud teenused osutatakse järgmistel tingimustel:
- toimub kohaliku politseijaoskonna operatiivkorraldajate poolt väljakutse õnnetus- või leidmiskohale, mis on kirjalikult fikseeritud Pakkuja poolt ja surnu isiksus on tuvastamata
või
surnul on pikaajalisel keskkonnas viibimisel tekkinud lagunemistunnused
või
surnul puuduvad lähedased sugulased või omaksed
või
surnu viibimine õnnetuskohal või leidmiskohal on põhjustatud objektiivsete asjaoludega (näiteks, sugulastega kontakti loomine on võimatu ühe tunni või pikema aja jooksul pärast toimunud sündmuskoha vaatlust);

Pakkuja poolt osutatav teenus peab sisalduma järgmisi toiminguid:
- surnu transportimine sündmuskohalt või õnnetuskohalt surnukuuri või kohtumeditsiinilisse asutusse;
- surnu säilitamine surnukuuris;
- surnu matmine Raudi kalmistule: pesemine, riietamine, kirstu panemine, kalmistule viimine, haua kaevamine, matmine, risti paigaldamine ja vajalike dokumentide vormistamine (surmatõendi väljastamine, matmiskoha dokumentides fikseerimine, teostatud tööde akti vormistamine ja selle koos arvega Hankijale igakuiselt esitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele).

Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 28.01.2013. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 28.01.2013. a kell 11:00 ruum 102.
Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood: 17.02.2013-28.02.2014.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.

Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Tiitelleht;
• Sisukord;
• Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi;
• Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
• Kinnitus maksude tasumise kohta;
• Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 28.01.2013. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

+ Lisa 1 Pakkumuse maksumuse vorm

Viktoria Tsventarnaja
Aselinnapea
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni esimees

57. Hanketeade 10.10.2012.a

Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõike 1 ja 2 alusel teeme Teile ettepaneku esitada pakkumust riigihankes “Soojusmõõturite hankimine Oru linnaosa jaoks” vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele hankedokumentidele.
Riigihanke esemeks on soojusmõõturite hankimine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, vaata Lisa 2.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.
Hankelepingute tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012. a määruse nr 114 “Riigihangete korraldamise kord” lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood: november 2012- detsember 2012.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutamised ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
·               Tiitelleht
·               Sisukord
·               Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi (vt lisa 1);
·               Pakkujate kvalifikatsiooni tõendavad kinnitused;
·               Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta või kinnitus alltöövõtjate mittekasutamise kohta.
NB! Hankija kõrvaldab hankemenetlusest Pakkujat, kes nimetab alltöövõtjana teist Pakkujat.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
4. Pakkuja viimase majandusaasta netokäive hankelepingu esemele vastavas osas peab olema vähemalt 2 000 000 €  Pakkuja esitab vastava kinnituse.
5. Pakkujal peab olema sarnaste müügitehingute kogemust vähemalt kaks aastat. Pakkuja esitab viimase kahe aasta jooksul tehtud tehingute nimekirja, milles kajastub olulisemate müügitehingute maksumus, tegemise aeg ja koht.
 
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 18.10.2012. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
 
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 18.10.2012. a kell 08:30.
 Pakkumuste avamine toimub 18.10.2012.a kell 09.00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

56. Hanketeade 13.09.2012.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Ahtme Spordihalli katusekonstruktsioonide remondi teostamiseks.

Riigihanke esemeks on Ahtme Spordihalli katusekonstruktsioonide remont vastavalt lisas 1 toodud nimekirjale.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 20.09.2012. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 20.09.2012. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

Hankelepingute tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood: 01.10.2012 - 01.12.2012.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1.
Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem),
riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 20.09.2012. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

 

55. Hanketeade 22.08.2012.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla- Järve linna Lydia Koidula tn. rekonstrueerimise ehituse järelevalve .
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.08.2012. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 30.08.2012. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid
 
·         Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris või erialases registris. Pakkuja esitb väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust.Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija avaliku äriregistri andmebaasist.
·         Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks (lisa 1 vorm I).
·         Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) §38 lg1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab lisas 1 vormi II kohase kinnituse. Pakkuja kõrvaldatakse, kui esinevad Riigihangete seaduse §38 lg1 toodud asjaolud ja võidakse kõrvaldada, kui esinevad Riigihangete seaduse §38 lg2 toodud asjaolud.
·         Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude tasumise kohustused. Maksuvõlgade puudumist riiklike maksude osas kontrollib hankija Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi kaudu. Väljaspool Eesti Vabariiki asuv pakkuja esitab asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi.
·         Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega.
·         Hankelepingu täitmiseks kasutada kavatsetavate alltöövõtjate kohta esitab pakkuja alltöövõtjate nimed, registrikoodid, nende poolt teostatavate tööde loetelu ja protsentuaalne osa kogutöödest iga alltöövõtja osas.
 
Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
·         Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2009-2011) keskmine netokäive peab olema vähemalt  15 000,00 eurot aastas (summaarne vähemalt 45 000,00 eurot 3-e aasta kohta). Pakkuja esitab HD lisa 1 vormi III kohase õiendi.
 
Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid
·         Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris ehituse omanikujärelvalve teostamiseks. Pakkuja esitab väljatrüki majandustegevuste registrist.
·         Pakkuja peab antud riigihanke täitmisel rakendama vastutavat spetsialisti, kellel on erialane kõrgharidus ja vähemalt viieaastane erialane töökogemus. Pakkuja esitab vastutava spetsialisti CV lisa 1 vormi IV kohaselt.
·         Pakkuja või vahetu alltöövõtja peab omama Maanteeameti poolt väljastatud kehtivat teehoiutööde tegevusluba teehoiutööde ehitusjärelvalveks. Pakkuja esitab tegevusloa koopia.

 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 30.08.2012. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

 
 

54. Hanketeade 12.06.2012.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linnakeskuse ja Kultuurikeskuse projekteerimise juhtimiseks.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnakeskuse ja Kultuurikeskuse projekteerimise juhtimine perioodil 01.07.2012 kuni 31.12.2012.a.
Hankemenetluse liik: lihthanke.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.06.2012. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 21.06.2012. a kell 09:00.

 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 21.06.2012. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 21.06.2012. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 21.06.2012.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
 
 

53.  Hanketeade 20.03.2012.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Vanurite hooldekodu matmise teenuse osutamiseks.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Vanurite hooldekodus asuvate surnute toimetamine surnukuuri või kohtumeditsiinilisse asutusse, surnukuuris säilitamine ja matmisteenuse osutamine. Orienteeruv töömaht aastas: 10 surnu matmine aastas.
Pakkuja poolt osutatav teenus peab sisalduma järgmisi toiminguid:
-          surnu transportimine sündmuskohalt surnukuuri;
-          surnu säilitamine surnukuuris;
-          surnu matmine Raudi kalmistule: pesemine, riietamine, kirstu panemine, kalmistule viimine, haua kaevamine, matmine, risti paigaldamine ja vajalike dokumentide vormistamine (surmatõendi väljastamine, matmiskoha dokumentides fikseerimine, teostatud tööde akti vormistamine ja selle koos arvega Hankijale igakuiselt esitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele).
 
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 26.03.2012. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 26.03.2012. a kell 11:00 ruum 102.
Hankelepingute tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.veebruari 2012.a määruse nr 114 lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood:06.04.2012-05.03.2013.
a.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
·               Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi;
·               Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
·               Kinnitus maksude tasumise kohta;
·               Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 26.03.2012. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
 

Lisa 1   Pakkumuse maksumuse vorm


52 Hanketeade 20.02.2012

 
Kohtla-Järve Spordikeskus soovib sõlmida lepingu jääpuhastusmasina Fico L rataste  liikumiseks vajalikke kahe hüdraulilise mootori BLACK BEAR  ostmiseks.
 
Pakkumused saata e-postile olgaspordikeskus@hot.ee hiljemalt 23.veebruar 2012.a kell 15.00.
Lisainformatsioon: tel 33 54380, 5293437

51. Hanketeade 18.01.2012.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna territooriumil matmise teenuse osutamiseks.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil leitud tuvastamata surnute või surnute, kellel puuduvad sugulased, kuid, kes olid elanikeregistris registreeritud Kohtla-Järve linna elanikeks, toimetamine surnukuuri või kohtumeditsiinilisse asutusse, surnukuuris säilitamine ja matmisteenuse osutamine. Orienteeruv töömaht aastas: 30 surnu matmine aastas.
Ülalnimetatud teenused osutatakse järgmistel tingimustel:
-          toimub kohaliku politseijaoskonna operatiivkorraldajate poolt väljakutse õnnetus- või leidmiskohale, mis on kirjalikult fikseeritud Pakkuja poolt
ja surnu isiksus on tuvastamata
või
surnul on pikaajalisel keskkonnas viibimisel tekkinud lagunemistunnused
või
surnul puuduvad lähedased sugulased või omaksed
või
surnu viibimine õnnetuskohal või leidmiskohal on põhjustatud objektiivsete asjaoludega (näiteks, sugulastega kontakti loomine on võimatu ühe tunni või pikema aja jooksul pärast toimunud sündmuskoha vaatlust);
Pakkuja poolt osutatav teenus peab sisalduma järgmisi toiminguid:
-          surnu transportimine sündmuskohalt või õnnetuskohalt surnukuuri või kohtumeditsiinilisse asutusse;
-          surnu säilitamine surnukuuris;
-          surnu matmine Raudi kalmistule: pesemine, riietamine, kirstu panemine, kalmistule viimine, haua kaevamine, matmine, risti paigaldamine ja vajalike dokumentide vormistamine (surmatõendi väljastamine, matmiskoha dokumentides fikseerimine, teostatud tööde akti vormistamine ja selle koos arvega Hankijale igakuiselt esitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele).
 
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 26.01.2012. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 26.01.2012. a kell 09:00 ruum 102.
Hankelepingute tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood: 16.02.2012-28.02.2013.
a.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 p 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud.
Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
·               Pakkumuse maksumus lisatud vormi järgi;
·               Kinnitus riigihangete seaduse § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
·               Kinnitus maksude tasumise kohta;
·               Allhanke korras teostatavate tööde loetelu koos andmetega allhankijate tehnilise ja kutsealase pädevuse kohta.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 26.01.2012. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

+ Lisa 1
50. Hanketeade 11.01.2012. a..


Rahvusvahelise projekti MEDINF meedia ekspert

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping rahvusvahelise projekti ELRI-064 “Meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine” (MEDINF) meedia eksperdi teenuse osutamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 333 333 eurot.
Kaasfinantseerija: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse osa eelarves: 38 960 eurot.
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar 2012 – märts 2014 (27 kuud).
 
Projekti eesmärk: meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine piiriülestes regioonides Eestis ja Venemaal läbi infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamise (telefoniliin, Internet jms).
 
Projekti tegevused:
-          abikeskuste personali ettevalmistamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks;
-          abikeskuse avamine Venemaal;
-          telefoniliini 1220 võimaluste suurendamine Eestis;
-     tarkvara väljatöötamine arstikonsultatsiooni saamiseks Interneti kaudu.
 
Meedia eksperdi peamised ülesanded:
Projekti tegevuste avalikkusele tutvustamine: pressiteadete ja muu projektiga seotud informatsiooni ettevalmistamine, sh projekti veebilehe jaoks; telefoniliini 1220 meditsiiniliste konsultatsioonide populariseerimine; projekti info- ja õppeseminaride ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine;  projekti töögruppi koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine; oma ala informatsiooni esitamine ja aruandluse koostamine vajadusel inglise keeles; projektiga seotud asjaajamise korraldamine; projekti dokumentatsiooni haldamine.
 
Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 17.01.2012. a kella 14:00”.
 
Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise perioodi jooksul kogumaksumusena (netosumma) ning ühe kuu netopalk eurodes.
 
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 17.01.2012. a kella 13:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 17.01.2012. a  kell 14:00.
 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
 1. Pakkujal peab olema meediaga suhtlemise kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 2. Pakkujal peab olema rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. Pakkuja esitab projektide nimekirja, kus ta on osalenud, märkides projekti nimetus, kogumaksumus, elluviimise aeg, oma ametinimetus projektis ning toetuse saaja.
 3. Pakkuja peab valdama eesti, vene ja inglise keelt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 4. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 5. Pakkujal peab olema tutvunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi tingimuste ja nõuetega (www.estlatrus.eu). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 
49. Hanketeade 04.01.2012. a..


Rahvusvahelise projekti MEDINF finantsspetsialist

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping rahvusvahelise projekti ELRI-064 “Meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine” (MEDINF) spetsialisti finantseerimise alal (edaspidi: finantsspetsialist) teenuse osutamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 333 333 eurot.
Kaasfinantseerija: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse osa eelarves: 38 960 eurot.
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar 2012 – märts 2014 (27 kuud).
 
Projekti eesmärk: meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine piiriülestes regioonides Eestis ja Venemaal läbi infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamise (telefoniliin, Internet jms).
 
Projekti tegevused:
-          abikeskuste personali ettevalmistamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks;
-          abikeskuse avamine Venemaal;
-          telefoniliini 1220 võimaluste suurendamine Eestis;
-     tarkvara väljatöötamine arstikonsultatsiooni saamiseks Interneti kaudu.
 
Finantsspetsialisti peamised ülesanded:
Projekti raamatupidamise korraldamise nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine projekti finantsseisundist, tulemusest ja rahavoogudest; arvete ja maksetaotluste koostamine; projekti aruannete vormistamine, s.h. lõpparuanne; algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki projekti majandustehinguid raamatupidamisregistrites kirjendamine; projekti info- ja õppeseminaride ettevalmistamisel osalemine;  projekti töögruppi koosolekutel osalemine; oma ala informatsiooni esitamine ja aruandluse koostamine vajadusel inglise keeles, muud projekti elluviimisega seotud ülesanded.
 
Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 10.01.2012. a kella 14:00”.
 
Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise perioodi jooksul kogumaksumusena (netosumma) ning ühe kuu netopalk eurodes.
 
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 10.01.2012. a kella 13:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 10.01.2012. a  kell 14:00.
 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
 1. Pakkujal peab olema raamatupidamisalane haridus. Pakkuja esitab vastava dokumendi koopia.
 2. Pakkuja peab valdama eesti, vene ja ametialast inglise keelt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 3. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 4. Pakkujal peab olema tutvunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi tingimuste ja nõuetega (www.estlatrus.eu). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 5. Pakkujal peab olema tutvunud Kohtla-Järve raamatupidamise sise-eeskirjaga (kinnitatud Kohtla-Järve Linnavalitsuse 14.12.2010.a määrusega nr 50). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 
48. Hanketeade 04.01.2012. a..

Rahvusvahelise projekti MEDINF meedia ekspert

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping rahvusvahelise projekti ELRI-064 “Meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine” (MEDINF) meedia eksperdi teenuse osutamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 333 333 eurot.
Kaasfinantseerija: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse osa eelarves: 38 960 eurot.
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar 2012 – märts 2014 (27 kuud).
 
Projekti eesmärk: meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine piiriülestes regioonides Eestis ja Venemaal läbi infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamise (telefoniliin, Internet jms).
 
Projekti tegevused:
-          abikeskuste personali ettevalmistamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks;
-          abikeskuse avamine Venemaal;
-          telefoniliini 1220 võimaluste suurendamine Eestis;
-     tarkvara väljatöötamine arstikonsultatsiooni saamiseks Interneti kaudu.
 
Meedia eksperdi peamised ülesanded:
Projekti tegevuste avalikkusele tutvustamine: pressiteadete ja muu projektiga seotud informatsiooni ettevalmistamine, sh projekti veebilehe jaoks; telefoniliini 1220 meditsiiniliste konsultatsioonide populariseerimine; projekti info- ja õppeseminaride ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine;  projekti töögruppi koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine; oma ala informatsiooni esitamine ja aruandluse koostamine vajadusel inglise keeles; projektiga seotud asjaajamise korraldamine; projekti dokumentatsiooni haldamine.
 
Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 10.01.2012. a kella 14:00”.
 
Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise perioodi jooksul kogumaksumusena (netosumma) ning ühe kuu netopalk eurodes.
 
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 10.01.2012. a kella 13:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 10.01.2012. a  kell 14:00.
 
Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
 1. Pakkujal peab olema meediaga suhtlemise kogemus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 2. Pakkujal peab olema rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. Pakkuja esitab projektide nimekirja, kus ta on osalenud, märkides projekti nimetus, kogumaksumus, elluviimise aeg, oma ametinimetus projektis ning toetuse saaja.
 3. Pakkuja peab valdama eesti, vene ja inglise keelt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 4. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 5. Pakkujal peab olema tutvunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi tingimuste ja nõuetega (www.estlatrus.eu). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

47. Hanketeade 04.01.2012. a..


Rahvusvahelise projekti MEDINF koordineerija

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping rahvusvahelise projekti ELRI-064 “Meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine” (MEDINF) koordineerija teenuse osutamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 333 333 eurot.
Kaasfinantseerija: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse osa eelarves: 38 960 eurot.
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar 2012 – märts 2014 (27 kuud).
 
Projekti eesmärk: meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine piiriülestes regioonides Eestis ja Venemaal läbi infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamise (telefoniliin, Internet jms).
 
Projekti tegevused:
-          abikeskuste personali ettevalmistamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks;
-          abikeskuse avamine Venemaal;
-          telefoniliini 1220 võimaluste suurendamine Eestis;
-     tarkvara väljatöötamine arstikonsultatsiooni saamiseks Interneti kaudu.
 
Koordineerija peamised ülesanded:
Projektipersonali töö korraldamine nii, et oleks tagatud projekti ajagraafikust ja eelarvest kinnipidamine, nõuetele vastav ja korrektne aruandlus finantseerijale ning sisemine aruandlus ja raporteerimine; partnerite ja kõigi projekti elluviimisega seotud institutsioonide vahelise koostöö koordineerimine; projekti info- ja õppeseminaride ettevalmistamisel ja korraldamisel osalemine;  projekti töögruppi koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine; oma ala informatsiooni esitamine ja aruandluse koostamine vajadusel inglise keeles.
 
Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 10.01.2012. a kella 14:00”.
 
Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise perioodi jooksul kogumaksumusena (netosumma) ning ühe kuu netopalk eurodes.
 
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 10.01.2012. a kella 13:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 10.01.2012. a  kell 14:00.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad lepingu eeldatava maksumuse.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
 1. Pakkujal peab olema kõrgharidus. Pakkuja esitab diplomi koopia.
 2. Pakkujal peab olema vähemalt 5-aastane rahvusvaheliste projektide koordineerija või projektijuhi kogemus. Pakkuja esitab koordineeritud/juhitud projektide nimekirja, märkides projekti nimetus, kogumaksumus, elluviimise aeg ning toetuse saaja.
 3. Pakkuja peab vabalt valdama inglise keelt. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 4. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 5. Pakkujal peab olema tutvunud Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi tingimuste ja nõuetega (www.estlatrus.eu). Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 
46. Hanketeade 22.12.2011. a.

Rahvusvahelise projekti MEDINF ekspert meditsiini alal

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping rahvusvahelise projekti ELRI-064 “Meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine” (MEDINF) eksperdi meditsiini alal (edaspidi: ekspert) teenuse osutamiseks.
 
Projekti kogumaksumus on 333 333 eurot.
Kaasfinantseerija: Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.
Kohtla-Järve Linnavalitsuse osa eelarves: 38 960 eurot.
 
Projekti elluviimise aeg: jaanuar 2012 – märts 2014 (27 kuud).
 
Projekti eesmärk: meditsiinilise informatsiooni ja konsultatsioonide kättesaadavuse parandamine piiriülestes regioonides Eestis ja Venemaal läbi infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamise (telefoniliin, Internet jms).
 
Projekti tegevused:
-          abikeskuste personali ettevalmistamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks;
-          abikeskuse avamine Venemaal;
-          telefoniliini 1220 võimaluste suurendamine Eestis;
-     tarkvara väljatöötamine arstikonsultatsiooni saamiseks Interneti kaudu.
 
Eksperdi peamised ülesanded:
telefoniliini 1220 meditsiiniliste konsultatsioonide algoritmide väljatöötamisel ja testimisel osalemine; abikeskuste personali ettevalmistamise korraldamine meditsiiniliste konsultatsioonide teostamiseks Eestis ja Venemaal; projekti töögruppi koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine; vastava informatsiooni esitamine ja aruandluse koostamine vajadusel inglise keeles.
 
Hankemenetluse liik: alla riigihanke piirmäära jääv hange.
Lepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada paberkandjal kinnises pakendis ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, hanke nimetus, Pakkuja nimi ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 28.12.2011.a kella 14:00”.
 
Pakkuja esitab pakkumuse lepingu esemeks oleva teenuse osutamiseks kogu 27 kuulise perioodi jooksul kogumaksumusena (netosumma) ning ühe kuu netopalk eurodes.
 
Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumus koos kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumentidega nende nimetamise järjekorras ja CV-ga tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 28.12.2011. a kella 13:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 28.12.2011. a  kell 14:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
 1. Pakkujal peab olema meditsiinialane kõrgharidus. Pakkuja esitab diplomi koopia.
 2. Pakkujal peab olema perearsti kvalifikatsioon. Pakkuja esitab vastava tunnistuse koopia.
 3. Pakkujal peab olema erakorralisel meditsiinil töötamise kogemus, sh Eesti kiirabi süsteemis vähemalt 10 aastat. Pakkuja esitab vastavate dokumentide koopiad.
 4. Pakkujal peab olema vähemalt 2-aastane juhtivspetsialisti töökogemus meditsiinialal. Pakkuja esitab vastava tõenduse.
 5. Pakkuja peab olema oma kvalifikatsiooni täiendanud nii Eestis kui ka välismaal. Pakkuja esitab vastavad tõendused.
 6. Pakkuja peab vabalt valdama eesti ja vene keelt ning ametlikku inglise keelt. Pakkuja esitab vastavate tunnistuste koopiad või kirjaliku kinnituse.
 7. Pakkujal peab olema väga hea arvuti kasutamise oskus. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

45. Hanketeade 16.12.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna tänavavalgustusvõrkude haldamiseks perioodil jaanuar-märts 2012.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna tänavavalgustuse hooldamine ja jooksev remont ajavahemikul 10.01.2012 – 31.03.2012.a.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 22.12.2011. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 22.12.2011. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujale esitatavad üldised nõuded ja nõutavad dokumendid:
1.1. Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris või erialases registris. Pakkuja esitab väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust (dokument peab olema kinnitatud pädeva ametiasutuse poolt mitte varem kui 30 päeva enne esitamist). Eesti Vabariigi äriregistris registreeritud pakkuja võib esitada ka E-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. Äriregistri väljavõttest peavad muuhulgas nähtuma andmed ettevõtte seaduslike esindajate kohta.
1.2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 p 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab vastavasisulise kinnituse. Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui esinevad Riigihangete seaduse § 38 lg1 p 1-3 toodud asjaolud.
1.3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning pakkuja elu- või asukohajärgse maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei või olla välja antud enne käesoleva riigihanke hanketeate avaldamise kuupäeva Riigihangete Registris). Juhul kui pakkuja asukohariigis vastavasisulist tõendit ei väljastata, peab pakkuja esitama selle kohta kirjaliku kinnituse.
1.4. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgneva hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega. Ühispakkujad peavad arvestama RHS § 12 lg 4-5, § 38 lg 6 sätestatud nõudeid.
Pakkuja ei või esitada ühist pakkumust, kui ta esitab pakkumuse üksi või kui ta esitab ühise pakkumuse koos teiste ühispakkujatega. Pakkuja ei või esitada pakkumust, kui ta on andnud teisele pakkujale nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana hankelepingu täitmisel.
1.5. Pakkuja poolt koostatud ja esitatud kõik Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist kinnitavad dokumendid ja kvalifitseerimise alased tõendused (andmed) ning muud dokumendid peavad olema vormistatud Pakkuja rekvisiitidega varustatud lehel ja allkirjastatud Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt, volitatud esindajal peab olema lisatud allkirjastamise õiguse kohta volikiri.

2. Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
2.1 Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt kolm miljonit (3000 000) krooni. Pakkuja esitab vastavasisulise õiendi.

3. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
3.1. Pakkuja peab olema nõuetekohaselt registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ja omama registreeringut elektritööde tegevusalal tööstuse valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3.2. Pakkuja peab olema teostanud viimasel kolmel majandusaastal (2008, 2009, 2010) hankelepingu esemega sarnaseid töid. Pakkuja esitab tänavavalgustusvõrkude haldamisel osutatud teenuste nimekirja koos tellija andmetega, maksumustega, teenuste osutamise perioodiga ja kinnitusega, et teenuseid osutati lepingute ja hea tava kohaselt. Riigihangete puhul lisada viitenumber.
3.3. Pakkujal peab olema vähemalt üks elektrialase kesk-eriharidusega vastutav töötaja, kellel peab olema vähemalt 3-aastane töökogemus tänavavalgustusvõrkude haldamise valdkonnas ja elektritööde juhtimise A-pädevusklassi pädevus. Pakkuja esitab vastutava töötaja CV koos pädevustunnistuse ja haridust tõendava dokumentide koopiatega.
3.4. Pakkujal peab olema vähemalt kolm elektritööde juhtimise B-pädevusklassi pädevust omavat elektritööde juhtimise eest vastutavat isikut. Pakkuja esitab vastutavate töötajate nimekirja koos pädevustunnistuste koopiatega.
3.5. Pakkuja keskmine töötajate arv kolmel viimasel aastal (2008-2010) peab olema vähemalt viisteist. Pakkuja esitab kinnituse kolme viimase aasta (2008-2010) keskmise töötajate arvu kohta.
3.6. Pakkujal peavad olema riigihanke teostamiseks vajalikud seadmed, töö-, liiklusvahendid vms. Pakkuja esitab kinnituse.
3.7. Pakkuja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2000 või sellega samaväärsel standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Pakkuja esitab koopia sertifikaadist.
3.8. Pakkuja peab kasutama keskkonnahoiu tagamise meetmeid ISO 14001:2004 või sellega samaväärsel standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Pakkuja esitab koopia sertifikaadist Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 22.12.2011. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 22.12.2011. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 22.12.2011.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


+ Lisa 144.  Hanketeade 06.12.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Kultuurikeskuse Vahtra osakonna (Endla 4) ruumide remontimiseks.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Kultuurikeskuse Vahtra osakonna (Endla 4) ruumide remont vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile (Lisa 1, Joonis 1, Joonis 2).
 

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.12.2011. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 15.12.2011. a kell 09:00 ruum 102.

Hankelepingute tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 lisas 1 sätestatud tingimustele. Kavandatav tööde teostamise periood: 01.01.2012-15.02.2012.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.

 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 15.12.2011. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 15.12.2011.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse kontaktisik: Tatjana Korb, tel. 33 66 167, 50 51 546.


+ Lisad (Lisa 1, Joonis 1, Joonis 2)43. Hanketeade 06.10.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna asutustes hädavalgustussüsteemide ja tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks  vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile www.kohtla-jarve.ee/uploads/projektid/Hadavalgustus_oktoober_2011.zip.

Plaanid on PDF-formaadis, dwg formaat puudub.
Hanke on osadeks jaotatud:
1)Ahtme Kunstide Kooli hädavalgustussüsteemide paigaldamine, Jaaniku 11,
2)Ahtme Kunstide Kooli hädavalgustussüsteemide paigaldamine, Tervise 18,
3)Sompa Klubi, hädavalgustussüsteemide paigaldamine, Humala 1,
4) Ahtme Kunstide Kooli automaatne tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine Tervise 18,
5) Ahtme Kunstide Kooli automaatne tulekahjusignalisatsiooni paigaldamineJaaniku 11.
Teostada järgmised elektrivarustuse tööd:
1.      Evakuatsiooni elektrivarustuse paigaldamine
2.      Turvavalgustuse elektrivarustuse paigaldamine
      Tööde teostamisel jälgida järgmiseid juhendeid:
 1. Evakuatsiooni ja turvavalgustuse täitedokumentatsioonis peavad olema joonised
juhtmete tüübi ja asetusega alates jaotuskilbist.
 1. Täitedokumentatsioonis näidata kõikide evakuatsiooni ja turvavalgustuse lampide
järjekorra numbrid.
 1. Kõik evakuatsiooni ja turvavalgustuse lambid ruumides peavad olema järjekorra   numbriga mis peavad vastama täitedokumentatsiooni joonisele.
 2. Koos aktiga esitada  Elektripaigaldise kasutuselevõtu kontrolltunnistus 
vastavalt   Elektriohutusseadusele §11.
5. Täitedokumentatsiooni koosseisus peab olema CD-plaat ja kõik joonised peavad olema digitaalsetes failiformaatides:   *.pdf ja *.dwg.
Elektritööde täitmisel ja täitedokumentatsiooni koostamisel juhinduda järgmistest standarditest:
EVS-HD 60364-4-41:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
EVS-HD 60364-5-51:2009   Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised
EVS-HD 60364-5-54:2007 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid
EVS-HD 60364-5-559:2006/AC:2007 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jagu 559: Valgustid ja valgustuspaigaldised
EVS-HD 60364-6:2007 Madalpingelised  elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud
EVS-HD 60364-7-701:2007 Madalpinge elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid
EVS-EN 12464-1:2003 Valgus ja valgustus
EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid
Pakkuja võib esitada pakkumused ühele või mitmele osale.Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 17.10.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 17.10.2011. a kell 11:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 17.10.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


"NB! Tabelis nr 1.1. evakuatsioonivalgustuste kogus - 8, mitte 88. Vabandame ebameeldivuse pärast."
42. Hanketeade 08.08.2011.a
Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping 2011./2012.õppeaastal (kavandatav alguskuupäev: 01.09.2011.a - kavandatav lõppkuupäev: 05.06.2012) linnasisese koolibussiliikluse korraldamiseks.
 
 Hanke eesmärgiks on 2011./2012.õppeaastal (kavandatav alguskuupäev: 01.09.2011.a - kavandatav lõppkuupäev: 05.06.2012) linnasisese koolibussiliikluse korraldamine sõitjaveo avaliku teenindamise lepingu alusel, lähtudes koostatud sõiduplaanidest, olemasolevast veoteenindusest ning kohalikus eelarves selleks ettenähtud vahenditest.
 
Koolibuss on mõeldud Kohtla-Järve linna alg-, põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste­le. Orul, Kukrusel ja Sompas elavatel õpi­lastel on õigus kasutada koolibussi Kohtla-Järve linnavolikogu 27.oktoobril 2010.a määrusega nr 44 “Ühistranspordi sõidupileti ka kuukaardi linna ning soodustustekehtestamine” kehtestatud päevase õppevormiga üldhariduskoolide õpilastele soodushinnaga kuukaardi alusel ka õpilaspileti ettenäitamisel.
 
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
 
 Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
 
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011. a kell 11:00.
 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
2. Pakkuja peab omama kehtivat ühistranspordiluba (ühistranspordiseaduse § 31).   Pakkuja esitab loa koopia.
3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
Punktides 3.1.- 3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
 
Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta.
Pakkuja saab pakkumust esitada ühele, mitmele või kõidele riigihanke osadele. Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 15.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
 
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
 
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee  
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 17.10.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

41. Hanketeade 05.08.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Kultuurikeskuse osalise remondi teostamiseks.
 
 Hanke eesmärgiks on Kohtla-Järve linna Kultuurikeskuse (Keskallee 36) katuse remont, ehk vastavad remonditööd mis peavad kandma jooksva remondi iseloomu.
 
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
 
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011. a kell 11:00.
 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ehitustööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus "Kohtla-Järve Kultuurikeskuse osaline remont", Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 15.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
 
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
 
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee
 

40. Hanketeade 05.08.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping jõuluehete paigaldamiseks ja demonteerimiseks Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades.
 
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades jõuluehete paigaldamine, demonteerimine, hooldus, remont ja ladustamine.
 
 Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
 
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
 
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011. a kell 11:00.
 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
 
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) elektritööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 
 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
 
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 15.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
 
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 15.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 15.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
 
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee  
 
 
39. Hanketeade 18.07.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve Kultuurikeskuse osalise remondi teostamiseks.
 
Hanke eesmärgiks on Kohtla-Järve linna Kultuurikeskuse (Keskallee 36) katuse remont, ehk vastavad remonditööd mis peavad kandma jooksva remondi iseloomu.
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011. a kell 11:00. 

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ehitustööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. 
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse. 
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus "Kohtla-Järve Kultuurikeskuse osaline remont", Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee


38. Hanketeade 7.07.2011.a

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida sauna teenuste osutamise lepingu Kohtla-Järve linnas perioodil 01.09.2011.a-31.08.2014.a.
 
Pakkumise sisuks on vastavas hoones või ruumis kõrgel temperatuuril (tavaliselt 40-100 kraadi) pesemis- ja leili võtmise võimaluste loomine. Teenuse eesmärgiks ja tingimuseks on: võimaldada saunas käimist ja selle kasutamist pesemise, värskendamise ja lõõgastumise saavutamiseks. Sauna teenuse osutamise periood on 01.09.2011.a-31.08.2014.a
Ülalnimetatud teenuste finantseerimine tagatakse dotatsioonide kujul läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
Hankija sõlmib hankelepingu üksnes madalaima hinnaga pakkumuse alusel.
 
Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankija jätab endale õiguse teha järelpärimisi pakkumuses esitatud andmete ja asjaolude väljaselgitamiseks ning kontrollimiseks.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011. a kell 11:00. 
Kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded
Hanke “Sauna teenuste osutamine Kohtla-Järve linnas” (edaspidi: Hange) pakkumise kutse dokumentides palume lisada järgmised pakkuja kvalifitseerimise tingimused:
1.      Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
2.      Pakkumine peab olema mõistlik, pakkumisest saadavast tulust peab olema võimalik teostada nõuetekohaselt (kvaliteetselt ja tähtaegselt) teenuseosutamise objektiks olevad tööd.
3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
Punktides 3.1.- 3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta
Pakkuja saab pakkumust esitada ühele, mitmele või kõigele riigihanke osadele. Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse.
Pakkumuste jõusoleku tähtaeg: Pakkumuste jõusoleku tähtaeg on 90 päeva arvates pakkumuste esitamise tähtpäevast.
 
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee


37. Hanketeade 4.07.2011.a(OLULISELT MUUDETUD JA TÄIENDATUD)

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida leping 2011./2012.õppeaastal (kavandatav alguskuupäev: 01.09.2011.a - kavandatav lõppkuupäev:  05.06.2012) linnasisese koolibussiliikluse korraldamiseks.
 
Hanke eesmärgiks on 2011./2012.õppeaastal (kavandatav alguskuupäev: 01.09.2011.a - kavandatav lõppkuupäev:  05.06.2012) linnasisese koolibussiliikluse korraldamine sõitjaveo avaliku teenindamise lepingu alusel, lähtudes koostatud sõiduplaanidest, olemasolevast veoteenindusest ning kohalikus eelarves selleks ettenähtud vahenditest.
Koolibuss on mõeldud Kohtla-Järve linna alg-, põhikooli- või gümnaasiumiõpilaste­le. Orul, Kukrusel ja Sompas elavatel õpi­lastel on õigus kasutada koolibussi Kohtla-Järve linnavolikogu 27.oktoobril 2010.a määrusega nr 44 “Ühistranspordi sõidupileti ka kuukaardi linna ning soodustustekehtestamine” kehtestatud päevase õppevormiga üldhariduskoolide õpilastele soodushinnaga kuukaardi alusel ka õpilaspileti ettenäitamisel.
Ülalnimetatud tööde finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linnaeelarve.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011. a kell 11:00. 

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning esitama sellekohase kehtiva registritunnistuse. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist.
2. Pakkuja peab omama kehtivat ühistranspordiluba (ühistranspordiseaduse § 31).   Pakkuja esitab loa koopia.
3. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest juhul kui pakkujal esineb üks või mitu käesolevas punktis nimetatud asjaolu:
3.1 keda on või kelle seaduslikku esindajat on kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;
3.2 kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt,
3.3 kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või muu sellesarnane menetlus tema asukohamaa seaduste kohaselt;
Punktides 3.1.- 3.3. nimetatud asjaolude puudumise kohta esitab pakkuja kinnituse.
Pakkumuse maksumuse esitamise viis ja valuuta
Pakkuja saab pakkumust esitada ühele, mitmele või kõidele riigihanke osadele. Pakkumuse maksumusena tuleb esitada hankelepingu esemeks oleva teenuse kogumaksumus koos käibemaksuga, näidates ühtlasi ära maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu suuruse.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.36. Hanketeade 4.07.2011.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping jõuluehete
paigaldamiseks ja demonteerimiseks Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades.
 
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades jõuluehete paigaldamine, demonteerimine, hooldus, remont ja ladustamine.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kella 10:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011. a kell 11:00

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) elektritööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. 
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse. 
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 01.08.2011. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 01.08.2011. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 01.08.2011.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.


35. Hanketeade 21.06.2011.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping jõuluehete
paigaldamiseks ja demonteerimiseks Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades.
 
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Järve, Kukruse, Ahtme ja Sompa linnaosades jõuluehete paigaldamine, demonteerimine, hooldus, remont ja ladustamine.
 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.06.2011. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 30.06.2011. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) elektritööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
 Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 30.06.2011. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.06.2011. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 30.06.2011.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.
 
+ Lisa 1 
34. Hanketeade 20.06.2011.a


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna haridusasutustes osalise remondi teostamiseks vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile http://www.kohtla-jarve.ee/uploads/projektid/kp_lv.zip

Hanke on osadeks jaotatud:.
1)Remonditööd lasteaias Kirju-Mirju vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11.03.2010.a ehituskomisjoni protokollile (eeldatav maksumus 4854 eurot),
2) Slaavi Gümnaasiumi WC kabiinidesse suletavate uste paigaldamine (eeldatav maksumus 2918 eurot).
Pakkuja võib esitada pakkumused ühele või mõlemale osale.Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.06.2011. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 30.06.2011. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) ehituse valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.
Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 30.06.2011. a kella 09:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.
Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 30.06.2011. a kell 08:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 30.06.2011.a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.
Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab lisateavet: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, tel 33 78500, faks 337 8503; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee.

33. Hanketeade 26.04.2011.a
Soojussõlmede hooldustööd

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) soovist sõlmida hankeleping soojussõlmede hooldamiseks Kohtla-Järve linna hallatavates asutustes.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja E-posti aadressile tasuta.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 12.05.2011. a kella 08:30-ks. Pakkumuste avamine toimub 12.05.2011. a kell 09:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab  elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), riiklike maksude tasumise osas kontrollib Hankija Maksu- ja Tolliametile tehtava elektroonilise päringu teel.
5. Pakkuja peab kasutama soojusvahendite pesemisel keskkonnasõbralikku happelist pesuainet. Pakkuja esitab kasutatava pesuaine tootja sertifikaadist koopia.
32. Hanketeade 29.12.2010.a

 

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projekti täiendavad ehitustööd

(katuse lumetõkke ja valgusšahtide katete paigaldamine, territooriumi pinnakatte- ja heakorratööd)

 

Juhindudes Kohtla-Järve Linnavolikogu 02. mai 2007.a määrusest nr 87 "Riigihangete korraldamise kord", teeme Teile ettepaneku esitada oma pakkumus hankes "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja renoveerimise projekti täiendavad ehitustööd" vastavalt kehtivale seadusandlusele, käesolevas hanketeates ja hankedokumentides sätestatule.

 

Hankija nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus, registrikood 75001017

Hankija kontaktandmed: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee

Kontaktisik: Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, tel 33 69 651,

e-post knloomemaja@hot.ee.

 

Hankelepingu liik: ehitustööd.

CPV kood(id):
45453100-8 Renoveerimistööd

45210000-2 Hoonete ehitustööd

 
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud. 

 

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 10.01.2011. a kella 10:30-ks.
Pakkumuste avamine toimub 10.01.2011. a  kell 11:00.

 
Hankelepingu kavandatav alguskuupäev: 20.01.2011
Kavandatav lõppkuupäev: 18.02.2011 
 

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1. Pakkuja (ja ühispakkuja) peab olema registreeritud äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja (ja ühispakkuja) võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumisele asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud või legaliseeritud tõendi, mis ei tohi olla pakkumise hetkeks vanem kui 20 (kakskümmend) päeva.

 

2. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega

3. Pakkujal (ühispakkujal) ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-4 toodud asjaolusid. Pakkuja (ja ühispakkuja) esitab vastavasisulise kirjaliku kinnituse ettevõtte kirjablanketil.
Pakkuja (ühispakkuja) esitab HD Lisa 1 kohase kinnituse RHS § 38 lg 1 pp 1-4 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta.

 

4. Pakkuja (ja ühispakkuja) on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.

Pakkuja (ja ühispakkuja) esitab tema elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). Riiklike maksude osas kontrollib hankija maksuvõlgade puudumist avaliku maksuregistri (e-maksuameti) vahendusel.

 

5. Pakkuja (ja ühispakkuja) majandusliku ja finantsseisundi tingimused ja selle kontrollimiseks nõutavad dokumendid:

5.1 Pakkujal (ja ühispakkujal) peavad hankelepingu täitmise tagamiseks olema piisavad rahalised vahendid või tal on võimalus neid saada. Pakkuja (ja ühispakkuja) esitab vabas vormis vastavasisulise kinnituse ettevõtte kirjablanketil.

5.2 Pakkuja viimase kolme majandusaasta (2007-2009) netokäive ehitustööde valdkonnas peab olema keskmiselt 3 (kolm) miljonit krooni aastas. Juhul, kui Pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvutatakse ehitustööde keskmine netokäive tegutsetud aja käibe keskmisena. Pakkuja esitab ehitustööde netokäibe andmed ettevõtte kirjablanketil ning lisana pakkuja 2007-2009 majandusaastate aruannete väljavõtted (kasumiaruanne ja audiitori järelotsus) ehitustööde netokäibe osas kui need on avalikud pakkuja asukohamaa õigusaktide kohaselt.

5.3 Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkujad ühiselt eelnevas punktis nõutud andmed ja iga ühispakkuja väljavõtted oma 2007-2009. a. majandusaastate aruannetest. Pakkuja majandusliku ja finantsseisundi tingimuse kontrollimisel summeeritakse ühispakkujate vastavad näitajad.

 

6. Pakkuja tehnilise ja kutsealase pädevuse tingimused ja selle vastavuse kontrollimiseks nõutud dokumendid:

6.1 Pakkujal peab olema ehitusvaldkonna kõrgema või rakendusliku kõrgharidusega ehitustööde projektijuht-võtmeekspert, kelle kvalifikatsioon ja oskused peavad vastama järgnevalt loetletud nõuetele:

- tal peab olema vähemalt 5 (viie) aastane töökogemus ehitustööde valdkonnas ehitustööde juhtimisel projektijuhina;

Pakkuja esitab ehitustööde projektijuht-võtmeeksperdi CV, millest peab selguma viimase vähemalt 5 (viie) aastane töökogemus ehitustööde juhtimisel projektijuhina. CV lisana esitada koopia ehitustööde projektijuhi ehitusvaldkonna kõrgemat või rakenduslikku kõrgharidust tõendavast dokumendist, õppeasutus(t)e diplomi(te) koopia(d).

Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse selle kohta, et ehitustööde projektijuht kaasatakse käesoleva hanke täitmise korral ehitustööde eest vastutavaks isikuks koos ehitustööde projektijuht-võtmeekspert kinnitusega. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkumise partnerid käesolevas punktis loetletud nõuete täitmiseks vajalikud dokumendid ühiselt.

 

6.2 Pakkuja (ja ühispakkuja) peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2000 seeria standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Pakkuja esitab koopia ISO 9001:2000 sertifikaadist. Ühispakkumise korral kui ISO 9001:2000 sertifikaat on ainult ühel ühispakkumise osapoolel, lisada teise osapoole kirjalik kinnitus selle kohta, et lepingu täitmisel järgitakse teise osapoole kvaliteedijuhtimise süsteemi.

 

6.3 Pakkuja (ja ühispakkuja) peab kasutama keskkonnahoiu tagamise meetmeid vähemalt ISO 14001:2004 seeria või sellega samaväärsel standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Pakkuja esitab koopia sertifikaadist. Ühispakkumise korral kui ISO 14001:2004 sertifikaat on ainult ühel ühispakkumise osapoolel, lisada teise osapoole kirjalik kinnitus selle kohta, et lepingu täitmisel järgitakse teise osapoole ISO 14001:2004 keskkonnajuhtimise standardile vastavat keskkonnajuhtimise süsteemi.

 

7. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud pakkujate ametlikku nimekirja kantud pakkuja (või ühispakkuja) esitab oma kvalifikatsiooni tõendamiseks:

- Tõendusdokumendi (registreerimistunnistuse) tema kandmise kohta tunnustatud ettevõtjate nimekirja klassis A, B, C, D, E tegevusaladel, mis hõlmavad koodi 45210000-2.

- Pakkuja (ja ühispakkuja) kirjalik kinnitus punktis 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta ettevõtte kirjablanketil.

- Pakkuja (ja ühispakkuja) esitab tema elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). Riiklike maksude osas kontrollib hankija maksuvõlgade puudumist avaliku maksuregistri (e-maksuameti) vahendusel.

- Koopiad punktides 6.2 ja 6.3 nimetatud sertifikaatidest.

 

8. Pakkujale esitatavad nõuded erialases registris registreerituse kohta:

8.1 Pakkuja (ühispakkuja) peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud ehitusettevõttena või omama luba tegutsemiseks ehitusettevõtjana. Eestist pärinevad pakkujad (ühispakkujad) peavad omama Majandustegevuse Registri (MTR) registreeringut tegevusalal "Ehitamine". Hankija kontrollib Eestist pärineva pakkuja (ja ühispakkuja) registreeritust Majandustegevuse Registris tegevusalal "Ehitamine" iseseisvalt. Välisriigi pakkuja (ühispakkuja) peab esitama pakkuja (ühispakkuja) asukohamaa seaduste kohase tõendusdokumendi tema õiguse kohta tegutsemiseks ehitusettevõtjana.

 

9. Pakkuja tegevusrisk peab olema kindlustatud. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastutuskindlustuse sõlmimiseks pakkumuse edukaks tunnistamise korral. Pakkuja peab arvestama, et lepingu sõlmimise hetkeks peab ta esitama Hankijale viimase kasuks sõlmitud vastutuskindlustuspoliisi, millest nähtub tema tegevusest või tegevusetusest tulenevate riskide kindlustamine minimaalselt lepingu hinna suuruses summas ning hoidma kindlustust jõus kuni lepingus sätestatud tähtajani. Ühispakkumuse korral esitavad ühispakkumise partnerid vastavasisulise kirjaliku kinnituse ühiselt.

 

10. Pakkuja (ja ühispakkuja) peab olema viimase kolme aasta (2007-2009) jooksul täitnud nõuete- ja hea tava kohaselt kõik ehitustööde teostamiseks sõlmitud lepingud. Pakkuja (ühispakkuja) esitab eelnevate lepingute nõuetekohase täitmise kohta HD Lisa 1 kohase kinnituse. Kahtluse korral on hankijal õigus pöörduda eelnevate ehituslepingute nõuetekohase täitmise kontrollimiseks vastava ehitustöö tellija poole. Ehituslepingute täitmise nõuetekohasuse hindamisel lähtutakse ehitustööde tellija arvamusest.31. Hanketeade 16.11.2010.a

 

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja arvutivõrgu seadmete ostmine, installatsiooni- ja kaabeldustööd
 
Austatud huvitatud isik
 
Juhindudes Kohtla-Järve Linnavolikogu 02. mai 2007.a määrusest nr 87 "Riigihangete korraldamise kord", teeme Teile ettepaneku esitada oma pakkumus hankes "Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja arvutivõrgu seadmete ostmine, installatsiooni- ja kaabeldustööd" vastavalt kehtivale seadusandlusele, käesolevas hanketeates ja hankedokumentides sätestatule.
 
Hankija nimi: Kohtla-Järve Linnavalitsus, registrikood 75001017
Hankija kontaktandmed: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve; e-post: linnavalitsus@kjlv.ee
Kontaktisik: Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja direktor Anna Rentik, tel 33 69 651,
Hankelepingu liik: asjade ostmine.
CPV kood(id):
32420000-3 Võrguseadmed;
45311000-0 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd;
71321000-4 Hoonete mehaaniliste ja elektriseadmete tehnilise projekteerimise teenused
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind.
 
Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 29.11.2010. a kella 10:30-ks.
Pakkumuste avamine toimub 29.11.2010. a  kell 11:20.
 
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1.Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris või Eesti äriregistriga analoogses registris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida. Välisriigis registreeritud ettevõtja lisab pakkumisele asukohariigi pädeva registri apostilliga kinnitatud või legaliseeritud tõendi, mis ei tohi olla pakkumise hetkeks vanem kui 20 (kakskümmend) päeva.
2. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad järgnevate hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja ning kinnitama, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt. Volikiri ja kinnitus tuleb esitada koos ühise pakkumusega
3.    Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-4 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4.    Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab tema elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).
5. Pakkuja 3 (kolme) viimase majandusaasta netokäive arvutivõrgu seadmete müügi osas kokku peab olema vähemalt 500 000 (viissada tuhat) Eesti krooni. Pakkuja peab esitama andmed seadmete müügi netokäibe kohta viimase kolme majandusaasta jooksul.
6. Pakkujal peab viimase kolme aasta (2007-2009) jooksul olema täidetud vähemalt 3 (kolm) analoogsete seadmete hankelepingut. Pakkuja esitab hankelepingute nimekirja koos nende maksumuste, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta. Info teise lepingupoole kohta peab sisaldama teise lepingupoole nime, kontaktisiku nime, ametikohta, telefonimumberit ning e-posti aadressi;
7. Pakkuja peab olema tegutsenud vähemalt kolm aastat IT vahendite tootmise või müügiga. Pakkuja esitab vastava kinnituse.
8. Pakkuja peab omama Eestis vähemalt ühte tootja poolt volitatud ja sertifitseeritud hooldus või remondikeskust või olema sellise keskusega lepingulistes suhetes. Pakkuja esitab koopia sertifikaadist ja/või lepingu koopia.
9. Pakkujal peab olema seadmete tootja poolne volitus hangitava kauba müümiseks ja hooldamiseks Eestis. Pakkuja esitabkoopiavolitusest.
10. Pakkuja, ühispakkuja või pakkuja poolt kaasatud alltöövõtja peab omama märget majandustegevuse registris:
- Elektritööd (elektripaigaldise projekteerimine, elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine);
või vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 4. oktoobri 2010 määrusel nr 73
- Elektroonilise side võrkude ja -rajatiste projekteerimine; elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ehitamine. Pakkuja esitab vastava väljavõtte majandustegevuse registrist.
30. Hanketeade 11.11.2010.a
Viivikonna hooldustööd

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017) teatab soovist sõlmida hankeleping  Viivikonna linnaosa hooldustööde teostamiseks.
Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosas hooldustööde teostamine (elamufondi hooldamine; välisvalgustusvõrgu tehnilise korrasoleku tagamine; teede, tänavate, platside, kõnniteede ja bussipeatuste puhastamine ja hooldamine; parkide ja haljasalade hooldus ning endiste elamute hooldamine).  Tööde teostamise perioodiks on 01.01.2011 - 31.12.2011.a
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 22.11.2010. a kella 10:30-ks.
Pakkumuste avamine toimub 22.11.2010. a  kell 11:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab tema elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.29. Hanketeade  30.09.2010. a.
Sompa ja Kukruse kaugküttetrasside rekonstrueerimise eelprojektide koostamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida hankeleping Sompa ja Kukruse linnaosade kaugküttetrasside rekonstrueerimise eelprojektide ning ehituskulude eelhinnangute koostamiseks.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hange on osadeks jaotatud ühe hankemenetluse raames:
 I osa – Sompa kaugküttetrasside rekonstrueerimise eelprojekti ja eelhinnangu koostamine;
 II osa – Kukruse kaugküttetrasside rekonstrueerimise eelprojekti ja eelhinnangu koostamine.
Pakkujal on õigus esitada pakkumus ühele või mõlematele osadele.

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.
Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, kab 103 hiljemalt 07.10.2010. a kella 10:30-ks.
Pakkumuste avamine toimub 07.10.2010. a  kell 11:30.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:

1.    Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2.    Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) projekteerimise valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3.    Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4.    Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab tema elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem). Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
5.    Pakkuja peab eelprojekti koostama surveseadme ohutuse seadusega vastavuses, st kavandama ja projekteerima surveseadme nii, et see ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohustaks inimest, vara ega keskkonda. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.

28. Hanketeade 07.07.2010. a.
Hüdraulilised survekatsetused soojussüsteemides Järve linnaosas

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping hüdrauliliste survekatsetuste läbiviimiseks soojussüsteemides Järve linnaosas.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 50 000 krooni.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja e-posti aadressile tasuta.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 19.07.2010. a kella 10:00-ks. Pakkumuste avamine toimub 19.07.2010. a kell 10:30.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).
27. Hanketeade 07.07.2010. a.
Kukruse katlamaja keskküttekatla toruvõrede remont.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna Kukruse katlamaja keskküttekatla toruvõrede remondi teostamiseks. Hankija teostab hanget OÜ Kukruse Maja nimel.

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: ehitustööd.
Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 100 000 krooni.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.

Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja E-posti aadressile tasuta.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 19.07.2010. a kella 10:00-ks. Pakkumuste avamine toimub 19.07.2010. a kell 10:30.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris (MTR) surveseadmetööde valdkonnas. Pakkuja võib esitada väljavõtte majandustegevuse registrist, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
3. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
4. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).
5. Katla remont peab olema läbi viidud selleks vastavat luba omava spetsialisti juhtimisel. Pakkuja esitab vastava loa/tunnistuse koopia koos kirjaliku kinnitusega selle kohta, et ehitustööde juht kaasatakse käesoleva hanke täitmisel ehitustööde eest vastutavaks isikuks.
6. Pakkujal peab olema võimalus kasutada tööde teostamisel vähemalt 2 sertifitseeritud keevitajat. Pakkuja esitab tööle lubatavate keevitajate nimekiri ja nende sertifikaatide koopiad vastavalt standardile EVS-EN 287-1:2004 või sellega samaväärsele. Esitada väljatrükid registreeringutest koos 2 (kahe) keevitaja kehtivate tunnistuste koopiatega.
7. Pakkuja peab kasutama kvaliteetseid torude materjale. Pakkuja esitab pakutavate torude materjalide kvaliteedi sertifikaadi.26. Hanketeade 25.06.2010.a
Kohtla-Järve linnakeskuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ning Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord" § 16, teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida leping Kohtla-Järve linnakeskuse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenuse osutamiseks projekti "Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine" nr EU33480 raames. Projekt kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist linnaliste piirkondade arendamise meetme kaudu.

Hankelepingu esemeks on Kohtla-Järve linnakeskuse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve osutamise teenus. Hankelepingu tingimused peavad vastama Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 lisas 1 sätestatud tingimustele.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind.
Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: teenused.
Teenuse osutamise koht: Kohtla-Järve linn.

Hanke lühikirjeldus:
Omanikujärelevalve teenuse osutaja osutab projektis "Kohtla-Järve linna Järve linnaosa Keskallee ja Rahvapargi väljaarendamine" Kohtla-Järve Linnavalitsusele kui Tellijale ehituse omanikujärelevalve teenust vastavalt hanketeates ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määruses nr 30 „Ehituse omanikujärelevalve kord” sätestatule.
Kavandatav alguskuupäev: 19.07.2010
Kavandatav lõppkuupäev: 30.09.2011

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda Riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 38 lg 1 ja lg 2 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kinnituse.

2. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi, vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.

Tehniline ja kutsealane pädevus
3. Pakkujalt eeldatakse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust vähemalt kolme enam kui 1,5 miljonit krooni suuruse ehitusobjekti omanikujärelevalve läbiviimisel. Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta koos asjakohase informatsiooniga projektide kohta. Antud kinnitus peab olema allkirjastatud pakkuja poolt.

4. Pakkuja peab oma meeskonnas omama vähemalt ühte spetsialisti, kes omab vähemalt 3 aastast ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamise kogemust. Esitada pakkuja kinnitus eelpool toodud tingimuse täitmise kohta. Kinnituses peavad olema ära toodud andmed, millistes projektides pakkuja vastutav töötaja ehituse omanikujärelevalve teenust on osutanud. Lisada vastutava töötaja CV, millest peab nähtuma tema hariduslik taust ja varasem töökogemus hankelepingu esemeks olevas valdkonnas. Kinnitus ja CV peavad olema allkirjastatud pakkuja poolt.

5. Pakkuja peab omama tegevusluba ehitusjärelevalve tegemiseks või omama õigust vastavalt oma asukohamaa seadustele ehitusjärelevalve teostamiseks.
Pakkuja esitab koopia tegevusloast ehitusjärelevalve teostamiseks.

Pakkumus tuleb esitada paberkandjal köidetuna. Kõik lehed peavad olema Pakkuja esindaja allkirjaga kinnitatud. Parandused, vahelekirjutused ja muudatused pakkumuses ei ole lubatud. Pakkumus peab olema koostatud alljärgneva struktuuri kohaselt:
• Pakkumuse maksumus kogu perioodi jooksul kogumaksumusena (tuues eraldi välja käibemaksu summa) ning ühe kuu teenuse maksumuse (tuues eraldi välja käibemaksu summa);
• Kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud dokumendid nende nimetamise järjekorras.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis ning ühes originaaleksemplaris, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Hankija ei vastuta nõuetekohaselt varustamata andmetega pakkumuse pakendi võimaliku sattumise eest valesse kohta ega pakkumuse enneaegse avamise eest.

Pakkumuse pakendile kanda järgmised kirjed: Hankija nimi ja aadress, Riigihanke nimetus, Pakkuja nimi, registrikood ja aadress (soovi korral ka sidevahendite andmed), “PAKKUMUS”, “Mitte avada enne 05.07.2010. a kella 11:00”. Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles.

Pakkumuse maksumus esitatakse Eesti kroonides. Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 05.07.2010. a kell 10:30. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 05.07.2010.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Hankedokumentide sisu kohta saab täiendavat teavet küsida kirjalikul pöördumisel Hankija poole: Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, faks 337 8503; E-post: linnavalitsus@kjlv.ee. Samal aadressil võib küsida ka hankelepingu eelnõu tutvumiseks.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste hinnad ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse.
25. Hanketeade 19.03.2010. a.
Hooldustööd Sompa linnaosas.

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas hooldustööde teostamiseks, s.h.elamufondi hooldamine,
teede, tänavate, platside, kõnniteede, bussipeatuste, parkide ja haljasalade korrashoid  perioodil 15.04.2010 – 14.04.2011. a.

 

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: teenused.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus Kohtla-Järve Linnavalitsuse E-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee. Hankedokumendid väljastatakse Taotleja E-posti aadressile tasuta.

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 29.03.2010. a kella 10:30-ks.

Pakkumuste avamine toimub 29.03.2010. a  kell 11:00.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ja nõutud dokumendid:

1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).
4.
   Pakkujal peab olema vähemalt üheaastane teede, tänavate, parkide ja haljasalade hooldustööde kogemus linnatingimustes. Pakkuja esitab teostatud hooldustööde nimekirja koos objekti nimetusega, tellija andmetega, maksumustega, teostatud tööde  ajaga ning kinnitusega, et tööd teostati vastavuses lepingutele ja hea tava kohaselt.


24. Hanketeade 03.03.2010.a.
Kütteõli ostmine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping 165 tn kütteõli (põlevkiviõli) ostmiseks.

 

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik:  asjade ost.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Hankedokumentide saamiseks tuleb esitada vastavasisulise taotluse Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult. Faksi nr 33 78 503; e-mail linnavalitsus@kjlv.ee

Pakkumus tuleb esitada aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve, ruum 103 hiljemalt 09.03.2010.a kella 8:30-ks.

Pakkumuste avamine toimub 09.03.2010. a  kell 9:00.

Hankijate kvalifitseerimise tingimused ja nõutud dokumendid:

 1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering. Pakkuja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
 2. Pakkujal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse.
 3. Pakkuja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Pakkuja võib esitada Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem), vajadusel saab hankija andmeid ise kontrollida.
 4. Pakkujal peab olema kehtiv asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel standarditel põhinevatel ja sertifitseerimist käsitlevatel Euroopa Liidu õigusaktidel või asjakohastel Euroopa või rahvusvahelistel standarditel vastavate asutuste kinnitatud standarditel põhinev kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem kütteõlide (k.a põlevkiviõlide) ja bitumeenide müügi käitlusalal (kasutussfääris). Pakkuja esitab sellest koopia.
 5. Pakkujal peab olema vähemalt 2 veokit ja 2 paak-poolhaagist, mis on tehniliselt korras vastavalt EURO4 sertifikaadi ülevaatusele (veokid) ning mille vanus alates esmasest registreerimisest ei ületa pakkumuse esitamisel 3 (kolm) kalendriaastat. Pakkujal esitada kinnitus vedelkütuse veoks liiklusvahendite ja tehnilise varustuse olemasolu kohta või vastav kirjalik kokkulepe vajaliku tehnika omandamiseks või kasutusse võtmiseks, mida pakkuja saab hankelepingu täitmisel kasutada, koos liiklusvahendite ja tehnilise varustusele väljastatud sõiduki registreerimistunnistuse, sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse ja sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaardi koopiatega.
 6. Pakutav kütteõli peab vastama hankedokumentides toodud tehnilistele nõuetele. Pakkuja esitab tehnilise kontrolli või järelevalveasutuste tõendid (nt Eesti Akrediteerimiskeskuse akrediteerimistunnistust omava katselabori kvaliteedipass) kütteõli hankedokumentides sätestatud nõuetele vastavuse kohta.

23. Hanketeade 21.12.2009.a.
Aknaplokkide vahetamine ja tuletõkkeuste  paigaldamine


Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 1 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu aadressil Ahtme mnt 16, Ahtme linnaosa, 60 aknaplokkide vahetamiseks ja 5 tuletõkkeuste paigaldamiseks.

 

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.

Hankelepingu liik: ehitustööd.

Hankelepingu sõlmimise kriteerium: madalaim hind.

Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.


Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 30.12.2009. a kella 10:00-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõutud dokumendid:

 1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering ehitamise tegevusalal. Taotleja võib esitada e-registri väljatrüki, vajadusel saab hankija registriandmeid ise kontrollida.
 2. Taotlejal ja vahetul alltöövõtjal ei tohi esineda riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 1 pp 1-3 toodud asjaolusid. Taotleja esitab kirjaliku kinnituse.
 3. Taotleja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukohamaa kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Taotleja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi ning Taotleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).
 4. Taotleja peab kasutama kvaliteedi tagamise meetmeid vähemalt kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2000 seeria või sellega samaväärsel standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Taotleja esitab koopia sertifikaadist.
 5. Taotleja peab kasutama keskkonnahoiu tagamise meetmeid vähemalt ISO 14001:2004 seeria või sellega samaväärsel standardil põhineva akrediteeritud sertifitseerimisasutuse poolt tunnustatud juhtimissüsteemi sätestatud mahus. Taotleja esitab koopia sertifikaadist.


22. Hanketeade 18.05.2009.a.

Tööharjutuskeskuse inventariga varustamine

Juhindudes riigihangete seaduse § 16 lõikest 6 ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.mai 2007.a määruse nr 87 „Riigihangete korraldamise kord” § 11 lõikest 3 ja §-st 16 teatab Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) soovist sõlmida hankeleping tööharjutuskeskuse inventariga varustamiseks”, s.t. puusepa ja metallitöötlemise töökodadele ja haljasalade koristus- ja hekorratööde õppekohtade loomiseks tööriistade ostmine projekti "Kohtla-Järve tööharjutuskeskuse loomine" raames (Meede 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul").

Hankemenetluse liik: allapoole riigihanke piirmäära jääv hange.
Hankelepingu liik: asjade ostmine.
Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: madalaim hind.

Hankemenetluses osalemise taotlused ja kvalifitseerimise dokumendid tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 19, kab 103, 30395 Kohtla-Järve) kirjalikult hiljemalt 25.05.2009.a kella 10:30-ks.

Taotlejate kvalifitseerimise tingimused:
1. Äri- või erialase registri kehtiv registreering vastaval tegevusalal.
2. Majandustegevuse registris kehtiv registreering kaubanduse valdkonnas jae- või hulgimüügi tegevusalal.

Samuti esitab huvitatud isik:
1. Kirjaliku kinnituse riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud asjaolude puudumise kohta;
2. Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla hanketeate avaldamise kuupäevast varasem).

Enne 17.04.2009.a läbiviidud hankemenetlused